Scriptura Pragensis

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze

  • Uvádím zde texty v různých jazycích a/nebo zobrazení, z kterých je patrné,
    o jaký verš Bible se jedná,
  • texty a/nebo zobrazení viditelné z veřejně přístupných míst
  • a konečně pouze na území Prahy.

Fotografie jsou vlastní - kliknutím na foto zobrazíte větší obrázek.

  • Neuvádím zde - kvůli jejich množství - Kristovy kříže s nápisem INRI (Jan 19,19) kromě kříže na Karlově mostě, ale ten uvádím z jiného důvodu.
  • Neuvádím zde Immaculaty - tedy Panny Marie s 12 hvězdami kol hlavy, s Měsícem (srov. Zj 12,1) a šlapající po hadu či draku (srov. Gn 3,15 dle Vulgaty), protože se jedná o sofistikovaný teologický výklad, nikoliv citaci Bible.
  • A konečně neuvádím židovské náhrobky, byť by osahovaly biblickou citaci a byly viditelné
    z veřejně přístupných míst, protože tak zdatný hebraista zatím nejsem.

Dům U Zlatého jednorožce
Lázeňská 11, Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

Boží jméno, hebrejsky psané יהוה, vyslovované "Adonaj", česky Hospodin.
V hebrejské Bibli se vyskytuje 6007x (dle SW Davar),
poprvé v Gn 2,4: V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe
...


Bývalá židovská škola
Jáchymova 3, Praha 1 - Josefov (MAPA)

Pro Tóru a modlitbu. Tóru vyvýšenou a velebenou.
לתורה ולתפילה. יגדיל תורה ויאדיר
Druhá část nápisu (vlevo) odkazuje na verš
Iz 42,21:
Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon (doslova Tóru).

יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
Více na webu Institutu Terezínské iniciativy.


Nový židovský hřbitov - vstupní brána a obřadní síň
Izraelská 1, Praha 3 (MAPA)

Vstupní brána Nového židovského hřbitova
Gn 3,19: Prach jsi a v prach se obrátíš.
עפר אתה ואל עפר תשוב

Jižní štít obřadní síně Nového židovského hřbitova
Kaz 7,1: Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.
טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו

Západní štít obřadní síně Nového židovského hřbitova
pohled z ulice Jana Želivského (MAPA)
Žl 78,38: Ale on se slitovával, zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze.
והוא רחום יכפר עון ולא ישחית

Severní štít obřadní síně Nového židovského hřbitova
pohled z ulice Jana Želivského (MAPA)
Lv 16,30: V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů.
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
Nápis na východním štítu (Žl 91, 11) není z ulice Izraelské přes stromy vidět, a proto ho neuvádíme.


Vlevo Klausová synagoga, vpravo Nová obřadní síň
Ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)

Brána Starého židovského hřbitova.
Nahoře - Př10,2 nebo 11,4: Spravedlnost vysvobodí od smrti.
צדקה תציל ממות
Dole - Žl 78,38: Ale on se slitovával, zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze.
והוא רחום   יכפר עון   ולא ישחית

Gn 3,19: Prach jsi a v prach se obrátíš.
עפר אתה ואל עפר תשוב

Vlevo - Ez 36,25: Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni;
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם
Vpravo - Iz 57,2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou (cestou).
יבוא שלום ינוחו על משכבותם

Žl 118,20: Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.
זה השער ליי צדיקים יבאו בו


Jubilejní synagoga - průčelí
Jeruzalémská 7, Praha 1 (MAPA)
Žl 118,20: Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.
זה השער ליי צדיקים יבאו בו

Vchod do Jubilejní synagogy
Mal 2,10: Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh?
הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו


Smíchovská synagoga
nároží ulic Stroupežnického a Plzeňská, Praha 5 (MAPA)

Iz 57,19: Mír a zdar dalekému i blízkému. (ČEP: Pokoj, pokoj dalekým i blízkým.)

Zach 4,6: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví (Hospodin zástupů).
לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה לפק