Lukáš

Lk 1,1

Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

- rozetové okno - západní průčelí, alegorické zobrazení čtyř evangelií dle Zj 3,7: První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu.
- bytost vpravo dole ("býk") nase nápis

QUO-NIAM QUI-DEM

Lk 1,1:

Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quae in nobis completae sunt, rerum:
I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily,


Lk 1,26-27

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- balustrádové zábradlí, andílci s kartušemi - kartuše vpravo

Lk 1,26-27: Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.


Lk 1,28

Kaple Panny Marie Bolestné , Zbraslavská, Praha 5 - Barrandov (MAPA)

AVE MARIA GRATIA PLENA

Lk 1,28:
Et ingressus Angelus ad eam dixit: Ave gratia plena: Dominus tecum: Benedicta tu in mulieribus.
Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou."


Lk 1,35

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám., Praha 8 (MAPA)
- portál vpravo

Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1, Praha 1 (MAPA)

Lk 1,35:  Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží."


Lk 1,40

Sousoší sv. Jana Křtitele,
Maltézské nám., Praha 1 - Malá Strana (MAPA)
- reliéf na podstavci

Lk 1,40 (Maria) Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Na reliéfu rozenáme Marii a Alžbětu, nad vchodem kněze Zachariáše - a za Marií je kdo? Josef? Služebník?


Lk 2

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- balustrádové zábradlí, andílci s kartušemi

Lk 2,8-16: A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."
13 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
14 "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." (nejspíš nápis nesený andělem)
15 Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil."
16 Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.


Lk 2,14

Zazděná hrobka Balatky, Olšanské hřbitovy V-24, Praha 3 (MAPA)

Sláva Bohu na vysosti a pokoj Vám

Lk 2,14: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."


Lk 10,27

Kostel sv. Šimona a Judy, U Milosrdných, Praha 1
- nad bočním vchodem  (MAPA)

DILIGES DEVM/ EX TOTOCORDE/ TVO/ ET PROXIMVM/ SICVT TE/ IPSVM

Lk 10,27:
Ille respondens dixit: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus virtutibus tuis, et ex omni mente tua: et proximum tuum sicut teipsum.
On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního jako sám sebe.'"


Lk 15,5

Hrobka rodin Lanna a Schebek, Olšanské hřbitovy V-24, Praha 3 (MAPA)

Diagnostický ústav pro mládež Praha 2, Lublaňská 1724/33, Praha 2 (MAPA)

Lk 15,5: Když ji (ovci) nalezne, vezme si ji s radostí na ramena.


Lk 20,38

SEPVLCRVM EMAUTINVM, Hřbitov Vyšehrad E, Praha 2 (MAPA)

OMNES · EI · VIVVNT

Lk 20,38:
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním (doslova jemu) jsou všichni živi."


Lk 24,29

Kostel sv. Michaela, Pod Vyšehradem, Praha 4 - Podolí
- vstupní portál (MAPA)

PANE ZŮSTAŇ S NÁMI

Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů, Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
- portál bočního vchodu
, severní strana (MAPA)

MANE NOBISCVM DOMINE LVC · 24 · vv · 13 - 35 ·

Krob Kopáčkových, Bubenečský hřbitov  II-6, Antonína Čermáka 84/2, Praha 6 (MAPA)

PANE, ZŮSTAŇ S NÁMI,/ NEB SE PŘIPOZDÍVÁ..

Lk 24,29:
Et coegerunt illum, dicentes: Mane nobiscum, quoniam advesperascit, et inclinata est iam dies. Et intravit cum illis.
Oni však ho začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi.