Jan

Jan 1,1

Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)
- rozetové okno - západní průčelí, alegorické zobrazení čtyř evangelií dle Zj 3,7: První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu.
- bytost vpravo nahoře ("orel") nese nápis

IN PRINCIPIO

Jan 1,1:

In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.


Jan 1,14

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- hlavní věž, nápis pod hodinami a modlitbou "STELLA CŒLI"

VeneretVr/ DoMVs Ver/ bI Caro/ faCtI.
Ať je uctíván příbytek Slova, které se stalo Tělem.

Jan 1,14:
Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis: et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre plenum gratiae et veritatis.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


Jan 1,29 a 36

Sousoší sv. Jana Křtitele
Maltézské nám., Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)

Jan 1, 29 a 36: Hle beránek Boží. Viz též Mt 3,4/ Mk 1,6: Šat z velbloudí srsti.


Jan 3,14

Kostel sv. Františka z Assisi (sv. Františka Serafinského), Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Jan 3,14:
Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka.


Jan 4,7

Hrobka rodin Lanna a Schebek, Olšanské hřbitovy V-24, Praha 3, (MAPA)

Jan 4,7: Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: "Dej mi napít!"


Jan 4,24

Dům U Zlaté studně, U Zlaté studně 166/4, Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

DEUS EST/ SPIRITUS

Jan 4,24:
Deus est spiritus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.


Jan 4,42

Bývalý klášter Paulánů, Staroměstské náměstí 930/7, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

SALVATOR/ MUNDI

Jan 4,42:
Et mulieri dicebant: Quia iam non propter tuam loquelam credimus: ipsi enim audivimus, et scimus quia hic est vere Salvator mundi.
Oné ženě pak říkali: "Teď už věříme ne pro to, cos nám ty o něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa."


Jan 5,28

Pohřebiště dominikánských terciářů, Olšanské hřbitovy V-16, Praha 3 (MAPA)

Přichází hodina, v kteroužto všickni, kteříž/ v hrobích jsou, uslyší hlas Syna Božího./ (Jan V,28)

Jan 5,28: Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas.


Jan 6,43

Hrobka rodin Lanna a Schebek, Olšanské hřbitovy V-24, Praha 3, (MAPA)

+QVI·CREDIT·IN·ME·HABET·VITAM

Jan 6,43:
Amen, amen dico vobis: Qui credit in me, habet vitam aeternam.
Amen, amen, pravím vám, kdo věří (ve mne), má život věčný.


Jan 10,9

Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů, Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2 (MAPA)
- portál hlavního vchodu kostela

EGO/ SVM/ OSTI/ VM

Jan 10,9:
Ego sum ostium. Ego sum ostium. Per me si quis introierit, salvabitur: et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet.
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.


Jan 11,25

Socha Krista, Olšanské hřbitovy V-1, Praha 3 (MAPA)

Já jsem vzkříšení/ a život./ Kdo věří ve mne,/ i kdyby umřel,/ živ bude navěky.

Hrob Josefa Maxe, Olšanské hřbitovy III-7, Praha 3 (MAPA)

ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG/ UND DAS LEBEN,/ WER AN MICH GLAUBT DER WIRD LEBEN,/ OBER GLEICH GESTORBEN IST./ JOANNES AM XI. CAP. XXV. VERS.

Hrobka rodiny Wurmových, Olšanské hřbitovy VII-10, Praha 3 (MAPA)

I řekl Ježíš:/ "Já jsem vzkříšení i život./ Kdo věří ve mne,/ byť pak by umřel, živ bude."/ Jan 11,25
Und sprach Jesus:/ "Ich bin die Auferstehung/ und das Leben./ Wer Glauben an mich ausübt,/ wird zum Leben kommen,/ auch wenn er stirbt."/ Johannes 11,25

Jan 11,25:
(Lutherbibel 2017) Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe.
(Neue-Welt-Übersetzung) Jesus sprach zu ihr: "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer Glauben an mich ausübt, wird zum Leben kommen, auch wenn er stirbt;
(Kralický překlad) ŘeklJežíš: já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.
(ČEP)
Ježíš řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít."


Jan 11,25-26

Kříž na hřbitovním oddělení I, Bubenečský hřbitov, Antonína Čermáka 84/2, Praha 6 (MAPA)


JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ I ŽIVOT:/ KDO VĚŘÍ VE MNE, BYŤ TAKÉ/ UMŘEL, ŽIV BUDE A KAŽDÝ,/ KDO JE ŽIV A VĚŘÍ VE MĚ/ NEUMŘE NE VĚKY.-/ JAN XI.25-26/ L.P. 1888.

Kralický překlad: Řekl jí Ježíš: já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.
A každý, kdož jest živ, a věří ve mne, neumřeť na věky. Věříš-li tomu?
ČEP: Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.
Věříš tomu?"


Jan 11,43-44

Neoznačená hrobka, Olšanské hřbitovy IV-9, Praha 3 (MAPA

Jan 11,43-44: Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: "Rozvažte ho a nechte odejít!"


Jan 13,34

Hrob ЮРАШ, zadní strana pomníku, Olšanské hřbitovy X/6, Praha 3 (MAPA)

Заповедь/ новую даю/ вамъ да лю/бите другъ// друга якоже/ возлюбих/ вы да и вы/ любите

Jan 13,34:
(Церковнославянский перевод) Заповедь новую даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих вы, да и вы любите себе:
(ČEP) Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.


Jan 14,6

Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 62/4, Praha 5 - Smíchov (MAPA)

JEŽÍŠ/ KRISTUS/ TA·CESTA,/ I·PRAVDA,/ I·ŽIVOT./ EV. JANA XIV 6.

Hrobka rodin Lanna a Schebek, Olšanské hřbitovy V-24, Praha 3 (MAPA)

+EGO·SVM·VIA·ET·VERITAS·ET·VITA

Jan 14,6:
(Kralický překlad)
Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
Dicit ei Iesus: Ego sum via, veritas, et vita. nemo venit ad Patrem, nisi per me.


Jan 14,19

Hrob rodiny Švandovy, Olšanské hřbitovy 1ob/1, Praha 3, (MAPA)

Já živ jsem,/ i vy budete./ Jan 14,19.

Jan 14,19:
(Kralický překlad) Ještě maličko, a svět mne více neuzří, ale vy uzříte mne; nebo já živ jsem, i vy živi budete.
(ČEP) Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.


Jan 19,5

Ecce homo, Strahovské nádvoří, Praha 1 - Strahov (MAPA)

ECCE HOMO (sochařské ztvárnění)

Jan 19,5:
Exivit ergo Iesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum: Et dicit eis: Ecce homo.
Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!"


Jan 20,19

Kostel sv. Jiří
Hloubětínská, Praha 9 - Hloubětín (MAPA)

POKOJ VÁM

Pohřebiště vojáků z vojenských a evangelických hřbitovů v Karlíně
Olšanské hřbitovy IV-14, Praha 3 (MAPA)

PAX/ +/ VOBIS

Jan 20,19:
Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám."
Cum ergo sero esset die illo, una sabbatorum, et fores essent clausae, ubi erant discipuli congregati propter metum Iudaeorum: venit Iesus, et stetit in medio, et dixit eis: Pax vobis.

Též Jan 20, 21 a 26