Izaiáš a další  proroci

Iz 6,3

Sousoší Kalvárie s hebrejským nápisem, Karlův most, Praha 1 (MAPA)

קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות
Iz 6,3: Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."

Sousoší Kalvárie - Wolf E. Brohn 1628

Doplnění této sochy o hebrejský nápis a vysvětlující texty z roku 1698 je důsledkem nekorektního soudního řízení proti Eliáši Backoffenovi nařčenému ze zneuctění Svatého Kříže. Přidáním hebrejského nápisu se slovy proroka Izaiáše "Svatý, Svatý, Svatý je Hospodin zástupů," která mají v židovské tradici význam mimořádně důležitého vyznání víry, tak měla být pokořena židovská komunita.

Hlavní město Praha 8. 3. 2000

Kostel Nejsvětější Trojice, U Trojice, Praha 5 - Smíchov (na Malostranském hřbitově) (MAPA)

- nad vstupem do kostela pod věží
SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ, HOSPODIN PÁN BŮH ZÁSTUPŮ.
Iz 6,3: Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."
Nápis níže POJĎME A KLAŇME SE JEMU! (sr. Žl 95,6) není viditelný z ulice, proto v souladu s našimi pravidly ho zmiňujeme jen okrajově.


Iz 42,21

Bývalá židovská škola, Jáchymova 3, Praha 1 - Josefov (MAPA)

לתורה ולתפילה. יגדיל תורה ויאדיר
Pro Tóru a modlitbu. Tóru vyvýšenou a velebenou.
Druhá část nápisu odkazuje na verš
יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

Iz 42,21: Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon (doslova Tóru).


Iz 55,6

Sbor CČE Praha 6 - Střešovic, nám. Před bateriemi 950/22 (MAPA)

Iz 55,6 (Kralický překlad): Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.
(ČEP): Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.


Iz 57,2

Nová obřadní síň, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)

- vnější schodiště, nápis vpravo
יבוא שלום ינוחו על משכבותם
Iz 57,2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou (cestou). Odpočine na svém loži.


Iz 57,19

Smíchovská synagoga, nároží ulic Stroupežnického a Plzeňská, Praha 5 (MAPA)

MÍR A ZDAR DALEKÉMU I BLÍZKÉMU
Iz 57,19:
Stvořím ovoce rtů. Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej.


Pláč 5,21

Bývalá synagoga Uhříněves, Přátelství 79/83, Praha - Uhříněves (MAPA)

VRAŤ NÁS, VĚČNÝ, K SOBĚ A MY SE VRÁTÍME,
OBNOV NAŠE DNY JAKO ZA STARODÁVNA
PLÁČ JERAMIAŠŮV, 5:21
השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם
BRING US BACK TO YOU, ETERNAL ONE, AND WE SHALL RETURN, RENEW OUR DAYS AS OF OLD
LAMENTATIONS 5:21
Pláč 5,21: Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých.


Ez 36,25

Nová obřadní síň, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)

- vnější schodiště, nápis vlevo
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם
Ez 36,25: Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.


Zach 4,6

Smíchovská synagoga, nároží ulic Stroupežnického a Plzeňská, Praha 5 (MAPA)

לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה לפק
Zach 4,6:
Nato mi řekl: "Toto je slovo Hospodinovo
k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů."


Mal 2,10

Jubilejní synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 (MAPA)

- vchod do Jubilejní synagogy
NEMÁME-LI VŠICHNI JEDNOHO OTCE?
ZDAŽ NÁS NESTVOŘIL JEDEN BŮH?
הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו
HABEN WIR NICHT ALLE EINEN VATTER?
HAT NICHT EIN GOTT UNS GESCHAFFEN?
Mal 2,10: Což nemáme my všichni jednoho Otce?
Což nás nestvořil jediný Bůh?