Fotogalerie


Zde nabízím pár fotogalerií z míst zajímavých z hlediska biblické archeologie. Fota jsou z mé cesty po Izraeli v listopadu 2009, z druhé cesty na přelomu února a března 2012 i z třetí cesty v říjnu 2022.

Město Davidovo - nejstarší část Jeruzaléma (MAPA), našimi poutníky a turisty spíše opomíjená. Nachází se jižně od Chrámové hory vně jeruzalémského Starého Města. Dle Bible je obsadil David (2Sam 5:7). K shlédnutí je zde "Step Stone Structure" - údajné základy Davidova paláce, Chizkijášův vodní tunel od pramene Gíchon (2Par 32:30 a Šíloašský nápis) atd.

Rybník Siloe - viz Jan 9 - ten "pravý", nedávno objevený (MAPA), ale i nedaleko se nacházející ten "tradiční", obojí v Městě Davidově


Ecce Homo - Hadriánův oblouk (MAPA), který je patrný na Via Dolorosa i v samotném kostele "Ecce Homo", vodní nádrž snad z 1. století. A také fota osuárií.


Archeologický park Jeruzalém - nachází se na rohu západní a jižní zdi chrámového okrsku (MAPA)

Jeruzalém - Hora Sion - porovnání průběhu archeologických vykopávek prof. Jamese Tabora v roce 2009 a 2022.

Viz též Mt. Zion Archeological Project a (MAPA).

Jeruzalém - Giv'ati Parking Lot Dig 2009 - 2012 - 2022 - na severním okraji Davidova Města (MAPA)

Jeruzalém - Temple Mount Sifting Project - v pátek po poledni, tedy na počátku víkendu, jsem zachytil místo projektu, který mě tak zaujal, že jsem na něj i přispěl (MAPA).

Jerusalémské brány - Jerusalémské Staré město (MAPA) bylo v 16. století obehnáno hradbou, která má v dnešní době 8 bran. Na mých fotkách uvidíte jen 7 z nich, tu 1. dle mapky - Novou bránu z 19. století jsem již nestihl vyfotit. Zato ale přidávám ještě další dvě, které v mapce nejsou!


Bjet Še'an (Scythopolis) - mohutné zbytky římského a byzanského města, zničeného při zemětřesení r. 363 po Kr. Když Filištínci zabili krále Saula v nedalekém pohoří Gilboa, jeho mrtvolu přibili na hradby Bejt Še'anu (1Sam 31,10). To bylo nejspíše na vyvýšenině - telu nad vykopávkami.

Césarea Přímořská - honosné město postavené Herodem Velikým jako významný přístav, Pilátovo hlavní město - viz Pontius Pilatus.

Jericho - jedno z nejstarších měst světa

Kafarnaum - místo vykopávek u Galilejského moře dobře známé z Nového zákona. Synagóga z netipického bílého kamene (v okolí je běžný kámen čedič) je z pozdější doby. Z pohledu biblické archeologie je zajímavější Petrův dům, jehož mnohovrstevné vykopávky se nacházejí pod moderním kostelem ve tvaru U.F.O.

Kumrán - tajemné sídlo záhadné komunity u Mrtvého moře, v jehož okolí se našly Kumránské svitky. Na tomto webu čti např. Jsou kumránské spisy z Kumránu?

Masada - opět Herodova velkolepá stavba - pevnost u Mrtvého moře, poslední místo odporu Židů proti Římanům v první židovské válce. Po dlouhém obléhání dobyta kol. roku 73 po Kr. Židovští obyvatelé pevnosti údajně spáchali hromadnou sebevraždu. Místo nálezu svitků.

Megiddo - jedno z historicky nejkomplikovanějších míst nejen Izraele, ale snad celého světa.

Nazaret vykopávky - kromě tradičních míst též nově objevené základy židovského domu z 1. století.

Qasrin - místo talmudické školy (4.-8. století po Kr.) na Golanech s významnou synagógou.

Tel Ber Ševa - významné kultovní místo a správní město jihu Judského království.

Tel Dan - významné kultovní místo Severního království a místo nálezu stely z Tel Dan s nejstarší zmínkou o "domu Davidovu".

Izrael a archeologie - různé - Jaffo, Bejt Alfa, Ramat Rachel - pestrá mozajka archeologických míst.