Fotogalerie


Zde nabízím pár fotogalerií z míst zajímavých z hlediska biblické archeologie. Fota jsou z mé cesty po Izraeli v listopadu 2009 a nově i z druhé cesty na přelomu února a března 2012.

Archeologický park Jeruzalém - nachází se na rohu západní a jižní zdi chrámového okrsku


Bjet Še'an (Scythopolis) - mohutné zbytky římského a byzanského města, zničeného při zemětřesení r. 363 po Kr. Když Filištínci zabili krále Saula v nedalekém pohoří Gilboa, jeho mrtvolu přibili na hradby Bejt Še'anu (1Sam 31,10). To bylo nejspíše na vyvýšenině - telu nad vykopávkami.

Césarea Přímořská - honosné město postavené Herodem Velikým jako významný přístav, Pilátovo hlavní město - viz Pontius Pilatus.

Jericho - jedno z nejstarších měst světa

Jerusalémské brány - Jerusalémské Staré město bylo v 16. století obehnáno hradbou, která má v dnešní době 8 bran. Na mých fotkách uvidíte jen 7 z nich, tu 1. dle mapky - Novou bránu z 19. století jsem již nestihl vyfotit.

Kafarnaum - místo vykopávek u Galilejského moře dobře známé z Nového zákona. Synagóga z netipického bílého kamene (v okolí je běžný kámen čedič) je z pozdější doby. Z pohledu biblické archeologie je zajímavější Petrův dům, jehož mnohovrstevné vykopávky se nacházejí pod moderním kostelem ve tvaru U.F.O.

Kumrán - tajemné sídlo záhadné komunity u Mrtvého moře, v jehož okolí se našly Kumránské svitky. Na tomto webu čti např. Jsou kumránské spisy z Kumránu?

Masada - opět Herodova velkolepá stavba - pevnost u Mrtvého moře, poslední místo odporu Židů proti Římanům v první židovské válce. Po dlouhém obléhání dobyta kol. roku 73 po Kr. Židovští obyvatelé pevnosti údajně spáchali hromadnou sebevraždu. Místo nálezu svitků.

Megiddo - jedno z historicky nejkomplikovanějších míst nejen Izraele, ale snad celého světa.

Město Davidovo - nejstarší část Jeruzaléma, našimi poutníky a turisty spíše opomíjená. Nachází se jižně od Chrámové hory vně jeruzalémského Starého Města. Dle Bible je obsadil David (2Sam 5,7). K shlédnutí je zde "Step Stone Structure" - údajné základy Davidova paláce, rybník Siloe - tradiční i pravý, nově objevený (Jan 9,1n), Chizkijášův vodní tunel od pramene Gíchon (2Par 32,30 a Šíloašský nápis) atd.

Nazaret vykopávky - kromě tradičních míst též nově objevené základy židovského domu z 1. století.

Qasrin - místo talmudické školy (4.-8. století po Kr.) na Golanech s významnou synagógou.

Tel Ber Ševa - významné kultovní místo a správní město jihu Judského království.

Tel Dan - významné kultovní místo Severního království a místo nálezu stely z Tel Dan s nejstarší zmínkou o "domu Davidovu".

Izrael a archeologie - různé - Jaffo, Bejt Alfa, Sijón, Ramat Rachel - pestrá mozajka archeologických míst.