Apokalypsa

ALFA i OMEGA

Bazilika sv. Petra a Pavla, Praha 2 - Vyšehrad (MAPA)
- portály bočních vchodů

Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2 (MAPA)

Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů, Vyšehradská 49, Praha 2 (MAPA)
- portál hlavního vchodu kostela (Jan 10,9)

Zj 1,8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
Zj 21,6: A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo
z pramene vody živé."
Zj 22,13: Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.


Zj 5,9

Kostel svatého Remigia, Cukrovarská ul., Praha - Čakovice (MAPA)

Zj 5,9: A zpívali novou píseň (Beránkovi): "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras."


Zj 14,1

Bazilika Nanebevzetí P. Marie , Strahovské nádvoří, Praha 1 - Strahov (MAPA)

VIDI SUPRA MONTEM SION AGNUM
Zj 14,1: Et vidi: et ecce Agnus stabat supra montem Sion, et cum eo centum quadraginta quattuor millia habentes nomen eius, et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis. = A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.