portál bočního vchodu kostela sv. Václava, nám. 14. října, Praha 5

Apokalypsa

ALFA i OMEGA

Zde je pouhý výběr zobrazení. Příklady "alfa a omega" z pražských hřbitovů z důvodu velkého množství neuvádím.

Bazilika sv. Petra a Pavla, Praha 2 - Vyšehrad (MAPA)
- portály bočních vchodů
SLYŠTE - SLOVO (alfa) OD BOHA - PŘIŠLO (omega) = citace z úvodu k Janovu evangeliu - Proglas

Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2 (MAPA)

Sbor Církve bratrské na Vinohradech, Římská 1354/43, Praha 2 (MAPA)

Zj 1,8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
Zj 21,6: A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo
z pramene vody živé."
Zj 22,13: Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.


Zj 5,9

Kostel svatého Remigia, Cukrovarská ul., Praha - Čakovice (MAPA)

Evangelický kostel, Korunní 1440/60, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)
- vrchní štít domu

Hoden gſy/ wzýti knihy a otewřýti po/ četý gegich: Zg e.9

Zj 5,9:
(Kralický překlad) A zpívali píseň novou, řkouce: Hoden jsi vzíti tu knihu, a otevříti pečeti její. Nebo jsi zabit, a vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a lidu i národu.
(ČEP) A zpívali novou píseň (Beránkovi): "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras."


Zj 14,1

Bazilika Nanebevzetí P. Marie , Strahovské nádvoří, Praha 1 - Strahov (MAPA)

VIDI SUPRA MONTEM SION AGNUM

Zj 14,1:
Et vidi: et ecce Agnus stabat supra montem Sion, et cum eo centum quadraginta quattuor millia habentes nomen eius, et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis.
A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.


Zj 14,7

Sousoší sv. Vincence Ferrerského a Prokopa, Karlův most, Praha 1 (MAPA)

TIMETE/ DEUM/ ET DATE ILLI HONOREM/ QUIA VENIT HORA/ IUDICI/ EIUS

Zj 14,7:
dicens magna voce: Timete Dominum, et date illi honorem, quia venit hora iudicii eius: et adorate eum, qui fecit caelum, et terram, mare, et fontes aquarum.
Volal mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod."


Zj 14,13

SEPVLCRVM EMAUTINVM,
Hřbitov Vyšehrad E, Praha 2 (MAPA)

BEATI · MORTVI,/ QVI · IN · DOMINO · / MORIVNTVR:/ OPERA · / ENIM · ILLO-/
RVM · SEQVVN-/ TVR · LLOS APOC:

Hrobka rodiny Bučkovy,
Hřbitov Vyšehrad 2, Praha 2 (MAPA)

"BLAHOSLAVENÍ MRTVÍ/ KTEŘÍ V PÁNU UMÍRAJÍ."/ ZJEV. SV. JANA 14.13.

Hrobka rodiny Maschlovy, hřbitov Malvazinky, U Smíchovského hřbitova 120, Praha 5 (MAPA)

Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví,
kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim,
aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich
jdou za nimi.
Zjev. ev. Jana XIV.13.

Zj 14,13:
Et audivi vocem de caelo, dicentem mihi: Scribe: Beati mortui, qui in Domino moriuntur. Amodo iam dicit Spiritus,
ut requiescant a laboribus suis: opera enim illorum sequuntur illos.
(ČEP) A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch,
ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi."
(Kralický překlad) I slyšel jsem hlas s nebe, řkoucí ke mně: Piš: Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi.


Zj 21,4

Hrob rodiny Kafkovy, Olšanské hřbitovy 1ob/1, Praha 3, (MAPA)

SETŘEŤ BŮH VŠELIKOU SLZU S OČÍ JEJICH,/ A SMRTI JIŽ VÍCE NEBUDE,/ ANI KVÍLENÍ ANI KŘIKU, ANI BOLESTI NEBUDE VÍCE;/ NEBO PRVNÍ VĚCI POMINULY./ ZJEV. XXI.4.

Zj 21,4:
(Kralický překlad) A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly.
(ČEP) a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.