Mojžíš, Pařížská, Praha 1

Mojžíš

Ex 20/Dt 5 DESATERO

Synagoga Smíchov
- jižní strana, pohled z ulice Stroupežnického (MAPA)

Synagoga Libeň, Zenklova 601/20, Praha 8 (MAPA)
- štít nad vstupem

 6. Nezabiješ לא תרצח
7. Nezcizoložíš לא תנאף
8. Nepokradeš לא תגנב
9. Nevydáš לא תענה
10. Nebudeš dychtit לא תחמד

1. Já (jsem) (Hospodin) אנכי (יי)
2. Nebudeš mít לא יהיה
3. Nezneužiješ לא תשא
4. Pamatuj זכור (את)
5. Cti כבד (את)

Jubilejní synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 (MAPA)

Klausová synagoga, U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov
- nad východním štítem (MAPA)

Dům Bible, Náhorní 1816/12, Praha 8 - Kobylisy (MAPA)
- zahrada

Michelská synagoga, U michelského mlýna 124/27,
Praha 4 - Michle (MAPA)
- jižní štít; levý sloupec VI, VII, VIII, IX, X
  a pravý sloupec I, II, III, IV, V


Ex 34,29

Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (MAPA)

Ex 34,29: Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. ...

Mojžíš po pravé straně kopule drží v rukou desky Desatera s číselným označením přikázání podle katolického
způsobu (I - III a IV - X), ale po "židovsku" má první desku vpravo a druhou vlevo.
Pokud Židé (a protestanté) používají při zobrazení Desatera římské číslice, člení jej I - V a VI - X.
Je ovšem dobré připomenout, že číslování přikázání je v různých tradicích různé, jen počet 10 je shodný.

... Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.

Mojžíš má naznačené ve vlasech náznak "rohů" - ohlas Vulgaty:
Cumque descenderet Moyses de monte Sinai, tenebat duas tabulas testimonii, et ignorabat quod cornuta esset (byla orožená) facies sua ex consortio sermonis Domini.


Lv 16,30

Nový židovský hřbitov - obřadní síň, Izraelská 1, Praha 3
- severníní štít obřadní síně, pohled z ulice Jana Želivského (MAPA)

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם

Lv 16,30:
כי-ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו
V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů.
Budete před Hospodinem čisti.


Num 13,23

Dům U modrého hroznu, Husova 227/15, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Num 13,23: Přišli až k úvalu Eškólu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem,
dva ji museli nést na sochoru
, a několik granátových jablek a fíků.


Num 20,10

Hrobka rodin Lanna a Schebek, Olšanské hřbitovy V-24, Praha 3 (MAPA)

Num 20,10: Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek.

Viz též Ex 34,29.


Num 21,9

Hrobka rodin Lanna a Schebek, Olšanské hřbitovy V-24, Praha 3 (MAPA)

Num 21,9: Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

Viz též Ex 34,29.


Dt 32,4

Nový židovský hřbitov, Izraelská 1, Praha 3
- budova za obřadní síní (MAPA), (foceno z dočasné zastávky tramvaje Želivského v ulici Želivského  MAPA)
- text vlevo od vchodu; z celého textu modlitby HACUR TAMIM je z veřejného prostoru viditelný především verš Dt 32,4,    kterým tato modlitba začíná

הצור תמים פעלו\ כי כל-דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק\ וישר הוא

Dt 32,4
הצור תמים פעלו כי כל-דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא

On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.


Dt 32,7

Nový židovský hřbitov, Izraelská 1, Praha 3
- pomník obětem holokaustu bezprostředně za branou (MAPA)

זכר ימות עולם בינו שנות דור-ודור\ שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך\ (דברים לב ז)
Rozpomeň se na dávné dny,/ na těžká léta dřívějších pokolení,/ vyptávej se svého otce, on ti poví,/ svých starců, oni ti řeknou./ (5. k. M. 32,7)

Dt 32,7:
זכר ימות עולם בינו שנות דור-ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou.