sv. Pavel, Hradčánské nám., Praha 1

Epištoly

Řím 8,6

Hrob rodiny Vavrouškovy, Olšanské hřbitovy VI/3, Praha 3 (MAPA)

APOŠTOL PAVEL/ "DÁT SE VÉST SOBECTVÍM/ ZNAMENÁ SMRT"/ "DÁT SE VÉST DUCHEM/ JE ŽIVOT A POKOJ"

Řím 8,6: Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.


Řím 8,38-39

Hrob rodiny Pecháčkovy, Olšanské hřbitovy 1ob/4, Praha 3 (MAPA)

JIST JSEM ZAJISTÉ, ŽE ANI SMRT ANI ŽIVOT/ NEBUDE MOCI NÁS ODLOUČITI OD LÁSKY BOŽÍ,/
KTERÁ JEST V KRISTU JEŽÍŠI, PÁNU NAŠEM/ ŘÍM. 8, 38, 39

Řím 8,38-39:
(Kralický překlad) Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest
v Kristu Ježíši, Pánu našem.
(ČEP) Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.


Řím 14,8-9

Kříž na hřbitovním oddělení II, Bubenečský hřbitov, Antonína Čermáka 84/2, Praha 6 (MAPA)

AŤ ŽIVI JSME, ČI UMÍRÁME,/ PÁNĚ JSME./ PROTO ZAJISTÉ KRISTUS UMŘEL/ I Z MRTVÝCH VSTAL,/
ABY I NAD MRTVÝMI I NAD ŽIVÝMI/ PANOVAL./ ŘÍM. 14. 8. 9.

Řím 14,8-9: umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.


1 Kor 1, 23

Evangelický kostel, Na betonce 668/14, Praha - Radotín (MAPA)

MY KÁŽEME KRISTA.

Hrobka Levý - Purkyně, Hřbitov Vyšehrad 2, Praha 2 (MAPA)

predi/ ca/ mus// Christum/ cruci/ fixum

1 Kor 1,23:
Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství.
Nos autem praedicamus Christum crucifixum: Iudaeis quidem scandalum, Gentibus autem stultitiam.


1Kor 3,9

Kostel Československé církve husitské, Na Václavce 117/1, Praha 5 - Smíchov (MAPA)
- pomník vlevo od hlavního vchodu

VY JSTE BOŽÍ ROLE BOŽÍ DÍLO/ I. KOR.

1Kor 3,9: Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.


1 Kor 13,13

Fara u kostela sv. Petra Na Poříčí,
Biskupská 1137/13, Praha 1 - Nové Město (MAPA)
- výzdoba vrchní části štítu fary

VÍRA - NADĚJE - LÁSKA

Sousoší Naděje, Láska a Víra, Novovysočanská, Praha 9 - Libeň (MAPA)
autor Petr Váňa

Hrobka rodiny Čermákovy, Olšanské hřbitovy IV-12, Praha 3,  (MAPA)

VÍRA - NADĚJE - LÁSKA

1Kor 13,13: A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.


1Kor 15,10

Kaple sv. Kříže na 2. nádvoří Pražského hradu (MAPA)
- vlevo, nad sochou sv. Pavla

GRATIA DEI/ SUM ID QUOD SUM/ ET GRATIA EJUS /IN ME VACUA/ NON FUIT

1Kor 15,10:
Gratia
autem Dei sum id, quod sum, et gratia eius in me vacua non fuit, sed abundantius illis omnibus laboravi: non ego autem, sed gratia Dei mecum:
Milostí Boží jsem to, co jsem a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo;
více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.


Kol 1,13-14

Hrob Křesinových a Heroldových, Olšanské hřbitovy 2ob/7, Praha 3 (MAPA)

Bůh vytrhl/ nás z moci/ temnosti/ a přenesl do/ království/ milého Syna/ svého,// v němž máme/ vykoupení/ skrze krev/ jeho./ Bible kralická

Kol 1,13-14:
(Kralický překlad) Kterýž vytrhl nás z moci temnosti, a přenesl do království milého Syna svého, V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů.
(ČEP) On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:


Kol 3,4

Evangelický kostel, Korunní 1440/60, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

KRISTUS ŽIVOT NÁŠ. KOL. 3.4.

Kaple, Hřbitov Strašnice, Vinohradská ul., Praha 10 (MAPA)

CHRISTUS IST UNSER LEBEN

SEPVLCRVM EMAUTINVM, Hřbitov Vyšehrad E, Praha 2 (MAPA)

CVM · CHRISTVS · / APPARVERIT/ VITA · VESTRA,/ TVNC · ET · VOS · /APPAREBITIS · /CVM · IPSO · IN/ GLORIA

Kol 3,4:
(Kralický překlad) Když se pak ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy ukážete se s ním v slávě.
(Unrevidierte Elberfelder 1905) Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit.
(Vulgata) Cum autem Christus apparuerit, vita vestra: tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria.
(ČEP) Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.


1 Petr 1,24 (25)

Sbor ČCE Praha 5 - Smíchov, Na Doubkové 8/2040 (MAPA)

SLOVO PÁNĚ ZŮSTÁVÁ NA VĚKY. 1 PETR 1,25.

1Petr 1,25 (Kralická): Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.
1Petr 1,24 (ČEP): Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo (Páně) zůstává na věky.'


Žid 13,8

Hrobka sester dominikánek, Hřbitov Vyšehrad 2, Praha 2 (MAPA)

JEŽÍŠ KRISTUS/ JE STEJNÝ/ VČERA I DNES I NAVĚKY/ Žid 13,8

Žid 13,8:
(liturgický překlad) Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky.
(ČEP) Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.


Jak 5,20

Hrob Františka Kružíka, Olšanské hřbitovy V-11, Praha 3 (MAPA)

KDO ZACHRÁNÍ DUŠE/ ZACHRÁNÍ I SVOU DUŠI./ SRV JAK 5,20

Jak 5,20: vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.