žalm 91, Izraeslá 1, Praha 3

Žalmy

Žl 1,3

Hrob JUDr. Ludvíka Singera, Nový židovský hřbitov, Izraelská 1, Praha 3, odd. 232 (MAPA)

BUDE JAKO STROM PŘI POTŮČ-/CÍCH VOD, KTERÝŽ OVOCE SVÉ VYDÁVÁ/ ČASEM SVÝM JEHOŽTO LIST NEVADNE A/ COŽKOLI ČINITI BUDE, ŠŤASTN´Ě MU SE/ POVEDE.       I. ŽALM

Žl 1,3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.


Žl 23,1

Hrob Řehořovských a Markových, Olšanské hřbitovy 2ob/22, Praha 3 (MAPA)

HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ,/ NEBUDU MÍTI NEDOSTATKU.

Žl 23,1:
(Kralický překlad) Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
(ČEP) Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.


Žl 36,9

Sloup Nejsvětější Trojice, Malostranské nám., Praha 1 (MAPA)

FONS VITÆ

Žl 36,9 (36,10):
Quoniam apud te est fons vitae: et in lumine tuo videbimus lumen.
U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

Také Př 13,14; 14,27; 16,22


Žl 39,5 a 6

Hrob rodiny Škabradovy, Olšanské hřbitovy 1ob/7, Praha 3 (MAPA)

DEJ MI ZNÁTI, HOSPODINE, KONEC ŽIVOTA MÉHO/ A ODMĚŘENÍ DNŮ MÝCH JAKÉ JEST, ABYCH VĚDĚL/

JAK DLOUHO TRVATI MÁM/

AJ, NA DLAŇ ODMĚŘIL JSI MI DNŮ A VĚK MŮJ JEST/ JAKO NIC PŘED TEBOU Ž 39-5.

Žl 39,5 a 6:
(Kralický překlad) Dej mi znáti, Hospodine, konec života mého, a odměření dnů mých jaké jest, abych věděl, jak dlouho trvati mám. Aj, na dlaň odměřil jsi mi dnů, a věk můj jest jako nic před tebou, a jistě žeť není než pouhá marnost každý člověk, jakkoli pevně stojící. Sélah.
(ČEP) Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. Hle, jen na píď odměřils mi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně.


Žl 46,2

Hrob rodiny Králíčkovy, Praha 10, Vinohradské hřbitovy (MAPA)

BŮH JE NAŠE ÚTOČIŠTĚ I SÍLA/ Ž 46. 2.

Žl 46,2:
(Kralický překlad) Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová.
(ČEP) Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.


Žl 57,2

Hrob Bartovanec, Olšanské hřbitovy 2ob/20, Praha 3 (MAPA)
Помилуй мене, Боже, помилуй./ Бо до тебе прибігає душа моя./ Амінь

Žl 57,2:
(Переклад Хоменка ) Помилуй мене, Боже, помилуй; до тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мине лихо.
(ČEP) Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.


Žl 78,38

Nový židovský hřbitov - obřadní síň, Izraelská 1, Praha 3
- západní štít obřadní síně, pohled z ulice Jana Želivského (MAPA)

Starý židovský hřbitov - vstupní brána, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- spodní text

והוא רחום יכפר עון ולא ישחית

Žl 78,38:

וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן וְלֹא־יַשְׁחִית וְהִרְבָּה לְהָשִׁיב אַפּוֹ וְלֹא־יָעִיר כָּל־חֲמָתוֹ׃

Ale on se slitovával, zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze,
často odvrátil svůj hněv a nedal zcela procitnout svému rozhořčení.


Žl 84,6

Hrob rodiny Součkovy, Olšanské hřbitovy 1ob/7, Praha 3 (MAPA)

BLAHOSLAVENÝ ČLOVĚK, JEHOŽ SÍLA/ JEST HOSPODIN  ŽALM 84,6

Žl 84,6:
(Kralický překlad) Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich.
(ČEP) Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť.


Žl 91

Nový židovský hřbitov, Izraelská 1, Praha 3
- budova za obřadní síní (MAPA), (foceno z dočasné zastávky tramvaje Želivského v ulici Želivského  MAPA)
- text vpravo od vchodu; z celého textu žalmu jsou z veřejného prostoru vidět cca první tři verše

יֹשֵׁב בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן\ בְּצֵל שַׁדַּי יִתְלוֹנָן׃
אֹמַר לַיהוָה מַחְסִי וּמְצוּדָתִי\ אֱלֹהַי אֶבְטַח־בּוֹ׃
כִּי הוּא יַצִּילְךָ מִפַּח יָקוּשׁ\
מִדֶּבֶר הַוּוֹת׃

1 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2 Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3 Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.


Žl 91,11

Sousoší sv. Františka na Karlově mostě (MAPA)
Postaveno na paměť záchrany Františka Josefa I. před atentátem r. 1853.

- vlevo
STEINEN
ENGELN/ HAT ER BEFOHLEN/ DICH ZU BESCHÜTZEN/
AUF ALLEN/ DEINEN WEGEN/ PSALM 90.11.
- vpravo
ANJELÚM SVÝM/ PŘIKÁZAL O TOBĚ/ ABY TĚ OSTŘÍHALI/ NA VŠECH/ CESTÁCH TVÝCH/ ŽALM 90.11.

Nový židovský hřbitov - obřadní síň, Izraelská 1, Praha 3
- východní štít obřadní síně (vpravo),
pohled z autobusového stanoviště Želivského (MAPA)

כי מלאכיו יצוה-לך לשמרך בכל-דרכיךŽl 91,11 (dle Septuaginty 90,11):
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל־דְּרָכֶיךָ׃


Žl 95,6

Kostel Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově, U Trojice, Praha 5 - Smíchov (MAPA)
- nad vstupem do kostela

POJĎME A KLAŇME SE JEMU!

Žl 95,6:

ČEP Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.
BIBLE 21 Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!
VULGATA Venite adoremus ...

Také Iz 6,3


Žl 103,8

Hrob БУЛАВЧЕНКО, Olšanské hřbitovy 2ob/18, Praha 3 (MAPA)

DOMINUS LONGANIMIS ET MULTUM MISERICORS

Žl 103,8:
Miserator, et misericors Dominus: longanimis, et multum misericors.
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;


Žl 112,1

Kostel sv. Václava, Štefánikova, Praha 5 - Smíchov (MAPA)

+BEATUS·VIR·QVI·TIMET·DOMINVM

Žl 112,1:
Alleluia, conversio Aggaei, et Zachariae. Beatus vir, qui timet Dominum: in mandatis eius volet nimis.
Haleluja. (Álef) Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, (Bét) jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!


Žl 118,20

Jubilejní synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 - Nové Město (MAPA)

Klausová synagoga, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov
- nad vchodem do  synagogy (MAPA)

זה השער ליי צדיקים יבאו בו

Žl 118,20:
Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.
זֶה־הַשַּׁעַר לַיהוָה צַדִּיקִים יָבֹאוּ בוֹ׃


Žl 119,1

Kostel sv. Václava, Štefánikova, Praha 5 - Smíchov (MAPA)

+BEATI·IMMACVLATI·IN·VIA

Žl 119,1:

Alleluia. ALEPH. Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini.
(Álef) Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.