Matouš

Mt 1,1

Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

- rozetové okno - západní průčelí, alegorické zobrazení čtyř evangelií dle Zj 3,7: První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu.
- bytost vlevo nahoře ("člověk") nese nápis LIBER GENERATIONIS  IE
Mt 1,1: Liber generationis Iesu Christi filii David, filii Abraham. = Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.


Mt 2,11

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- balustrádové zábradlí, andílci s kartušemi - kartuše vlevo

Mt 2,11: Vešli (mudrci) do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.


Mt 2,14

Dům U Voříkovských, Liliová 219/5, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Mt 2,14: Ještě tu noc tedy (Josef) vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta.
Představa Egypta z počátku 19. stol. vyjádřená pyramidou.


Mt 11,11

Sousoší sv. Jana Křtitele, Maltézské nám., Praha 1 - Malá Strana (MAPA)
- na kartuších, které nesou andělé

Inter natos mulierum non surrexit maior Ioanne Baptista. Matt.c.11.v.11.
Mezy syny ženskými nepowstal wietší nad Jána Krztitele. (můj přepis)
Unter allen die von Weibern geboren seund, ist nit aufgestanden, der größer sei denn Joannes der Täuffer. 
Matt.c.11.v.11.
(můj přepis)

Mt 11,11: Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel;
avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.


Mt 11,28 a 30

Kostel Sacré Coeur (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova), Holečkova 31, Praha 5 (MAPA)

VENITE AD ME OMNES QUI LABORATIS ET ONERATI ESTIS
Mt 11,28:
Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos. = Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 
IUGUM E MEUM SUAVE ET ONUS MEUM LEVE
Mt 11,30:
  Iugum enim meum suave est, et onus meum leve. = Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.


Mt 16,18

Kaple sv. Kříže na 2. nádvoří Pražského hradu (MAPA)
- vpravo, nad sochou sv. Petra

TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM ÆDIFICABO ECCLESIAM MEAM
Mt 16,18:
Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. = A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.


Mt 16,19

Kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská 1137/13, Praha 1 - Nové Město (MAPA)
- portál hlavního vchodu kostela

Mt 16,19: Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš (rozvážeš) na zemi, bude odmítnuto (rozvázáno) v nebi, a co přijmeš (svážeš) na zemi, bude přijato (svázáno) v nebi.