Matouš

Mt 1,1

Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

- rozetové okno - západní průčelí, alegorické zobrazení čtyř evangelií dle Zj 3,7: První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu.
- bytost vlevo nahoře ("člověk") nese nápis

LIBER GENERATIONIS

Mt 1,1:

Liber generationis Iesu Christi filii David, filii Abraham.
Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.


Mt 2,11

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- balustrádové zábradlí, andílci s kartušemi - kartuše vlevo

Mt 2,11: Vešli (mudrci) do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.


Mt 2,14

Dům U Voříkovských, Liliová 219/5, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Mt 2,14: Ještě tu noc tedy (Josef) vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta.
Představa Egypta z počátku 19. stol. vyjádřená pyramidou.


Mt 5,4

Hrob rodiny Bučinovy, Hřbitov Vyšehrad, Praha 2 (MAPA)

BLAHOSLAVENÍ LKAJÍCÍ, NEB/ ONI POTĚŠENI BUDOU!

Mt 5,4:
(Kralický překlad) Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.
(ČEP) Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.


Mt 5,8

Socha sv. Filipa Neriho, Zámecké schody, Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- zadní strana kartuše s andílky

BEATI/ MUNDO CORDE/ QUONIAM IPSI/ DEUM/ VIDEBUNT/ MATTHEI CAP: 5/ VER: 8.

Hrob rodiny Hrochovy,
Olšanské hřbitovy 1ob/5, Praha 3 (MAPA)

Blaze těm, kdo mají čisté srdce,/ neboť oni uzří Boha./ Mt 5,8

Mt 5,8:
Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.


Mt 6,9-10

Hrobka rodu Lazovanů, Olšanské hřbitovy IX/16, Praha 3 (MAPA)

Otče náš,/ jenž jsi na nebesích/ buď vůle Tvá

Mt 6,9-10: Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.


Mt 6,33

Sousoší sv. Kiliána na Karlově mostě (MAPA)

QVÆRITE/ PRIMVM/ REGNUM DEI/ ET IVSTITIAM/ EIVS// ET HÆC/ OMNIA/ ADIINCIENTVR/ VOBIS./ Matt:cap:6.v:33.

Mt 6,33:
Quaerite ergo primum regnum Dei, et iustitiam eius: et haec omnia adiicientur vobis.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.


Mt 11,11

Sousoší sv. Jana Křtitele, Maltézské nám., Praha 1 - Malá Strana (MAPA)
- na kartuších, které nesou andělé

Inter natos/ mulierum/ non surrexit maior/ Ioanne Baptista./ Matt.c.11.v.11.
Mezy/ syny ženskými/ nepowstal/ wietší nad/ Jána Krztitele./ ... K · XI · V. XI ·
Unter/ allen die von Weibern/ geboren ſeind,/ ist im auffgeſtanden,/ der gröſſer ſei/ denn Joannes/ der Täuffer./ Matt.c.11.v.11. (můj přepis)

Mt 11,11: Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel;
avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.


Mt 11,28 a 30

Kostel Sacré Coeur (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova), Holečkova 31, Praha 5 (MAPA)

VENITE AD ME OMNES QUI LA/ BORATIS ET ONERATI ESTIS

IUGUM E MEUM SUAVE ET ONUS MEUM LEVE

Mt 11,28:
Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis
, et ego reficiam vos.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

Mt 11,30: 
Iugum e
nim meum suave est, et onus meum leve.
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.


Mt 16,18

Kaple sv. Kříže na 2. nádvoří Pražského hradu (MAPA)
- vpravo, nad sochou sv. Petra

TU ES PETRUS/ ET SUPER HANC/ PETRAM ÆDIFICABO/ ECCLESIAM MEAM

Mt 16,18:
Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.
A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.


Mt 16,19

Kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská 1137/13, Praha 1 - Nové Město (MAPA)
- portál hlavního vchodu kostela

Mt 16,19: Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš (rozvážeš) na zemi, bude odmítnuto (rozvázáno) v nebi, a co přijmeš (svážeš) na zemi, bude přijato (svázáno) v nebi.


Mt 18,20 a 19

Hrob rodiny Steigerovy, Hřbitov Vyšehrad 7, Praha 2 (MAPA)

ARE GATHERED IN MY/ NAME
AGAIN TRULLY I TELL YOU IF TWO OF YOU/ ON EARTH A - T ANYTHING/ ASK - DONE
IVAN STEIGER

Mt 18,20:
(English Standard Version) For where two or three are gathered in my name, there am I among them."
(ČEP) Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

Mt 18,19:
(New International Version) "Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven.
(ČEP) Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.


Mt 25,13

Hrobka rodiny Horákovy, Olšanské hřbitovy VI-7b, Praha 3 (MAPA)

Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani hodiny (Mat-25-13)

Mt 25,13:
(Kralický překlad) Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.
(ČEP) Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.


Mt 25,21

Hrobka Šefelových, Bubenečský hřbitov II-15, Antonína Čermáka 84/2, Praha 6 (MAPA)

MAT. 25,21/ SLUŽEBNÍČE DOBRÝ a VĚRNÝ/ VEJDI V RADOST PÁNA SVÉHO.

Mt 25,21: Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'