Matouš

Mt 1,1

Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

- rozetové okno - západní průčelí, alegorické zobrazení čtyř evangelií dle Zj 3,7: První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu.
- bytost vlevo nahoře ("člověk") nese nápis

LIBER GENERATIONIS IE

Mt 1,1:

Liber generationis Iesu Christi filii David, filii Abraham.
Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.


Mt 2,11

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- balustrádové zábradlí, andílci s kartušemi - kartuše vlevo

Mt 2,11: Vešli (mudrci) do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.


Mt 2,14

Dům U Voříkovských, Liliová 219/5, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Mt 2,14: Ještě tu noc tedy (Josef) vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta.
Představa Egypta z počátku 19. stol. vyjádřená pyramidou.


Mt5,8

Socha sv. Filipa Neriho, Zámecké schody, Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- zadní strana kartuše s andílky

BEATI/ MUNDO CORDE/ QUONIAM IPSI/ DEUM/ VIDEBUNT/ MATTHEI CAP: 5/ VER: 8.

Hrob rodiny Hrochovy, Olšanské hřbitovy 1ob/5, Praha 3 (MAPA) (plánek)

Blaze těm, kdo mají čisté srdce,/ neboť oni uzří Boha./ Mt 5,8

Mt 5,8:
Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.


Mt 6,9-10

Hrobka rodu Lazovanů, Olšanské hřbitovy IX/16, Praha 3 (MAPA) (plánek)

Otče náš,/ jenž jsi na nebesích/ buď vůle Tvá

Mt 6,9-10: Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.


Mt 6,33

Sousoší sv. Kiliána na Karlově mostě (MAPA)

QVÆRITE/ PRIMVM/ REGNUM DEI/ ET IVSTITIAM/ EIVS// ET HÆC/ OMNIA/ ADIINCIENTVR/ VOBIS./ Matt:cap:6.v:33.

Mt 6,33:
Quaerite ergo primum regnum Dei, et iustitiam eius: et haec omnia adiicientur vobis.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.


Mt 11,11

Sousoší sv. Jana Křtitele, Maltézské nám., Praha 1 - Malá Strana (MAPA)
- na kartuších, které nesou andělé

Inter natos/ mulierum/ non surrexit maior/ Ioanne Baptista./ Matt.c.11.v.11.
Mezy/ syny ženskými/ nepowstal/ wietší nad/ Jána Krztitele./ ... K · XI · V. XI ·
Unter/ allen die von Weibern/ geboren ſeind,/ ist im auffgeſtanden,/ der gröſſer ſei/ denn Joannes/ der Täuffer./ Matt.c.11.v.11. (můj přepis)

Mt 11,11: Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel;
avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.


Mt 11,28 a 30

Kostel Sacré Coeur (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova), Holečkova 31, Praha 5 (MAPA)

VENITE AD ME OMNES QUI LA/ BORATIS ET ONERATI ESTIS

IUGUM E MEUM SUAVE ET ONUS MEUM LEVE

Mt 11,28:
Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis
, et ego reficiam vos.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

Mt 11,30: 
Iugum e
nim meum suave est, et onus meum leve.
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.


Mt 16,18

Kaple sv. Kříže na 2. nádvoří Pražského hradu (MAPA)
- vpravo, nad sochou sv. Petra

TU ES PETRUS/ ET SUPER HANC/ PETRAM ÆDIFICABO/ ECCLESIAM MEAM

Mt 16,18:
Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.
A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.


Mt 16,19

Kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská 1137/13, Praha 1 - Nové Město (MAPA)
- portál hlavního vchodu kostela

Mt 16,19: Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš (rozvážeš) na zemi, bude odmítnuto (rozvázáno) v nebi, a co přijmeš (svážeš) na zemi, bude přijato (svázáno) v nebi.


Mt 25,13

Hrobka rodiny Horákovy, Olšanské hřbitovy VI-7b, Praha 3 (MAPA) (plánek)

Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani hodiny (Mat-25-13)

Mt 25,13:
(Kralický překlad) Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.
(ČEP) Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.


Mt 25,21

Hrobka Šefelových, Bubenečský hřbitov II-15, Antonína Čermáka 84/2, Praha 6 (MAPA) (plánek)

MAT. 25,21/ SLUŽEBNÍČE DOBRÝ a VĚRNÝ/ VEJDI V RADOST PÁNA SVÉHO.

Mt 25,21: Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'