Rozhodl jsem se přispět na Temple Mount Shifting Project, nezyskový projekt, který se věnuje přesívání ohromného množství zeminy z jeruzalémské Chrámové hory. Na 9000t zeminy pochází z nelegální stavební činnosti na Chrámové hoře a obsahuje velké množství drobných artefaktů od doby Prvního chrámu po současnost. Líbí se mi zapojení dobrovolníků z...

Už od roku 2012 mají studenti Evangelické teologické fakulty UK příležitost srovnávat poznatky z oblasti studia Starého zákona s jeho konkrétním dějinným pozadím. Díky iniciativě doc. Filipa Čapka, Th.D. mohou jezdit na archeologické naleziště Tel Azeka v Izraeli, kde se podílejí na odkrývání pozůstatků starověkého města.

Dopis ze sbírky Basilejských papyrů popisuje každodenní rodinné záležitosti a přesto je svým způsobem ojedinělý: poskytuje cenný vhled do světa prvních křesťanů v Římské říši, který není zaznamenán v žádném jiném historickém prameni. Dopis byl datován do roku 230 a je tedy starší než všechny dříve známé křesťanské dokumentární důkazy z římského...

Během stále probíhajících vykopávek na severním okraji Davidova Města v Jeruzalémě byl nalezen otisk pečetidla z doby prvního chrámu.

Tichá vzpomínka a trochu srovnání s Válkou židovskou (66 - cca 74 n.l.)

PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (narozen 1970) vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (UK) a řečtinu-latinu na Filozofické fakultě UK. Tamtéž v r. 2007 dokončil doktorské studium v oboru klasická filologie. Zabývá se starořeckou literaturou, spiritualitou křesťanského mnišství a dějinami rétoriky a stylistiky. Působí na HTF...