Během stále probíhajících vykopávek na severním okraji Davidova Města v Jeruzalémě byl nalezen otisk pečetidla z doby prvního chrámu.

Tichá vzpomínka a trochu srovnání s Válkou židovskou (66 - cca 74 n.l.)

PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (narozen 1970) vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (UK) a řečtinu-latinu na Filozofické fakultě UK. Tamtéž v r. 2007 dokončil doktorské studium v oboru klasická filologie. Zabývá se starořeckou literaturou, spiritualitou křesťanského mnišství a dějinami rétoriky a stylistiky. Působí na HTF...

Brent Nongrbi, výzkumník ze Sydney, ve své nové knize vydané v Yale University Press (New Heaven a London) zaměřené na křesťanské rukopisy pocházející převážně z Egypta cituje i českého biblistu a papyrologa dr. Jana Merella, resp. jeho práci "Nouveaux fragments du Papyrus 4" v Revue Biblique 47 z roku 1938. A ani nevadí, že místo krásného...

V Novém zákoně se nachází jméno proroka Izaiáše 19x, což např. oproti Pilátovi (56x) není mnoho. Ale zásadní vliv knihy Izaiáš na formování křesťanství je neoddiskutovatelný. Připomeňme alespoň Ježíšovo čtení 61. kapitoly Izaiáše s následným minikázáním z pera evangelisty Lukáše (Lk 4,16-21).

Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením. (Ámos 1,1 ČEP)