ADVENT

08.12.2018

Pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že jedním z nejzásadnějších adventních textů je začátek 40. kapitoly proroka Izajáše, především pak 3. verš:

Dnes se lehce dotkneme Pilátova nápisu z Césareje Přímořské. Kámen na obrázku je kopie vystavená na místě nálezu, originál je uložen v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.

Ten, kdo se jen trochu zajímá o kumránské svitky, ví, že 11 kumránských jeskyní v polovině 20. století vydalo své literární poklady, které někteří nazývají největším archeologickým objevem všech dob. Biblické texty Starého zákona, komentáře k biblickým knihám, mimokanonické texty, dokumenty popisující život komunity esénů.

Již několik let probíhají vykopávky synagogální mozaiky v galilejské obci Hukok západně od Galilejského jezera. Archeologické práce vede Jodi Magness z University of North Carolina at Chapel Hill. Synagóga pochází z 5. století, z doby, kdy ve Svaté zemi vládli křesťané a ukazuje, že v daném místě byla prosperující židovská obec. Postupně rozkrývaná...

... v katastrofickém roce 70 po Kr., kdy byl Jeruzalém obležen, lidé v něm hynuli hladem a zběsilí povstalečtí obránci města znemožňovali všem útěk ze smrtonosné pasti, v níž byli uzavřeni - právě v této nejkritičtější chvíli došlo k sérii tří jakoby skoro zázraků. Týkaly se jednoho mezi Židy nadmíru váženého rabína. Jmenoval se Jochannan ben...

V neděli 6. prosince na sv. Mikuláše před 16. hodinou jsme s Mílou vstoupili do pražské Jerusalémské synagogy "Hospodinovou branou, skrze ni vcházejí spravedliví" (viz hebrejský text žalmu 118,20 na fotu), abychom se zúčastnili požehnání a zapálení první chanukové svíce a programu s tím spojeného. Všimněte si zapadajícím sluncem ozářených špiček...

29. srpna, na svátek Stětí sv. Jana Křtitele, si už od dětství připomínám výročí Slovenského národního povstání. Jak léta plynula, můj pohled na Povstání se stával plastičtějším oproti tomu, jaký byl v dobách mé školní docházky. Mnoho mi dalo osobní svědectví pana Václava Vaško, které jsem měl možnost vyslechnout ...

Při vší úctě ke svatým Cyrilovi a Metodějovi, mnohem větší vliv na pokřesťančtění Evropy, ale i Čech, měl sv. Jeroným. Svým překladem Bible, který nazýváme Vulgata, ovlivnil kulturu
v Evropě na mnoho století. Ale k tomu až později.

Při archeologickém zkoumání dva tisíce let starého drenážního kanálu mezi Davidovým Městem a Jeruzalémským archeologickým parkem byly pod tímto kanálem objeveny zbytky budovy z konce období prvního chrámu (před rokem 586 před Kr.). Na vytěženou zeminu archeologvé použili dnes již běžný proces přesívání, díky kterému bylo objeveno pečetidlo s...

Dnes na Květnou neděli jsem byl v naší farnosti požádán ujmout se v dramatizovaných Markových pašijích role velekněze. A protože veleknězův part je pouze několik krátkých vět, přiznám se, že mi myšlenky utekly měsíc zpět do Jeruzaléma (1.3.2012). Dělal jsem si velké plány, kam se všude podívám, ale ve dnech mé letošní návštěvy v Jeruzalémě jen...

ptá se Mark D. Roberts ve svém blogu na serveru beliefnet v serii článků, které postupně zveřejňoval v červenci 2010 a které jsou nyní dostupné zde.

Tisková zpráva Izraelského památkového úřadu ze dne 23.11.2011 uvádí, že prof. Ronny Reich
z Univerzity v Haifě a Eli Shukron z Izraelského památkového úřadu potvrdili, že západní zeď jeruzalémského chrámu sice stavěl Herodes Veliký (Mt 2,1n), ale byla dostavěna minimálně dvacet let po Herodově smrti (v roce 4 př. Kr., viz též Mt 2,19).