Petr Pokorný (21. dubna 1933 Brno - 18. ledna 2020) byl český evangelický teolog, filozof, biblista-novozákoník, historik, vysokoškolský pedagog, v letech 1996-1999 děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, spoluzakladatel a v letech 1998-2010 ředitel Centra biblických studií AV ČR a UK v Praze.

Rozhodl jsem se přispět na Temple Mount Shifting Project, nezyskový projekt, který se věnuje přesívání ohromného množství zeminy z jeruzalémské Chrámové hory. Na 9000t zeminy pochází z nelegální stavební činnosti na Chrámové hoře a obsahuje velké množství drobných artefaktů od doby Prvního chrámu po současnost. Líbí se mi zapojení dobrovolníků z...

Už od roku 2012 mají studenti Evangelické teologické fakulty UK příležitost srovnávat poznatky z oblasti studia Starého zákona s jeho konkrétním dějinným pozadím. Díky iniciativě doc. Filipa Čapka, Th.D. mohou jezdit na archeologické naleziště Tel Azeka v Izraeli, kde se podílejí na odkrývání pozůstatků starověkého města.

Dopis ze sbírky Basilejských papyrů popisuje každodenní rodinné záležitosti a přesto je svým způsobem ojedinělý: poskytuje cenný vhled do světa prvních křesťanů v Římské říši, který není zaznamenán v žádném jiném historickém prameni. Dopis byl datován do roku 230 a je tedy starší než všechny dříve známé křesťanské dokumentární důkazy z římského...

Během stále probíhajících vykopávek na severním okraji Davidova Města v Jeruzalémě byl nalezen otisk pečetidla z doby prvního chrámu.

Tichá vzpomínka a trochu srovnání s Válkou židovskou (66 - cca 74 n.l.)

PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (narozen 1970) vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (UK) a řečtinu-latinu na Filozofické fakultě UK. Tamtéž v r. 2007 dokončil doktorské studium v oboru klasická filologie. Zabývá se starořeckou literaturou, spiritualitou křesťanského mnišství a dějinami rétoriky a stylistiky. Působí na HTF...

Brent Nongrbi, výzkumník ze Sydney, ve své nové knize vydané v Yale University Press (New Heaven a London) zaměřené na křesťanské rukopisy pocházející převážně z Egypta cituje i českého biblistu a papyrologa dr. Jana Merella, resp. jeho práci "Nouveaux fragments du Papyrus 4" v Revue Biblique 47 z roku 1938. A ani nevadí, že místo krásného...