V Novém zákoně se nachází jméno proroka Izaiáše 19x, což např. oproti Pilátovi (56x) není mnoho. Ale zásadní vliv knihy Izaiáš na formování křesťanství je neoddiskutovatelný. Připomeňme alespoň Ježíšovo čtení 61. kapitoly Izaiáše s následným minikázáním z pera evangelisty Lukáše (Lk 4,16-21).

Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením. (Ámos 1,1 ČEP)

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. (Mt 2,1-3 ČEP)

Jedena z možností vánočního dárku mezi křesťany, ač určena spíše těm, co jsou vně křesťanského společenství. Doprovází ji kladné přijetí (mimo jiné i na Radiu Proglas!), ale i vážné teologické výhrady. Já jsem si ji půjčil v rámci rodiny a za odpoledne přečetl - a moc se mi líbila. Možná k volným iterpretacím Bible musí člověk dozrát ... Vzpomínám,...

V dnešní předvánoční den připomenu pěkný, i když nějaký rok starý fotoblog z Betléma. Upozorňuji především na foto pahorku Herodium, jedné z mohutných staveb Heroda Velikého (mezi další patří Césarea Přímořská nebo Masada a samozřejmě již neexistující jeruzalémský chrám), jejíž součástí byl s největší pravděpodobností i Herodův hrob,...

V již zmiňovaném článku Hledači bible v National Geographic Česko je kromě textu i bohatý fotografický materiál, včetněně několika jedno i dvoustránkových fotografií. Mě ale osobně nejvíc zaujala fotka Steva Greena, podnikatele a hlavního investora stavby Museum of the Bible i jeho sbírek. Na téže dvoustraně je zvírazněn citát...

ADVENT

08.12.2018

Pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že jedním z nejzásadnějších adventních textů je začátek 40. kapitoly proroka Izajáše, především pak 3. verš:

Dnes se lehce dotkneme Pilátova nápisu z Césareje Přímořské. Kámen na obrázku je kopie vystavená na místě nálezu, originál je uložen v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.