Brent Nongrbi, výzkumník ze Sydney, ve své nové knize vydané v Yale University Press (New Heaven a London) zaměřené na křesťanské rukopisy pocházející převážně z Egypta cituje i českého biblistu a papyrologa dr. Jana Merella, resp. jeho práci "Nouveaux fragments du Papyrus 4" v Revue Biblique 47 z roku 1938. A ani nevadí, že místo krásného...

V Novém zákoně se nachází jméno proroka Izaiáše 19x, což např. oproti Pilátovi (56x) není mnoho. Ale zásadní vliv knihy Izaiáš na formování křesťanství je neoddiskutovatelný. Připomeňme alespoň Ježíšovo čtení 61. kapitoly Izaiáše s následným minikázáním z pera evangelisty Lukáše (Lk 4,16-21).

Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením. (Ámos 1,1 ČEP)

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. (Mt 2,1-3 ČEP)

Jedena z možností vánočního dárku mezi křesťany, ač určena spíše těm, co jsou vně křesťanského společenství. Doprovází ji kladné přijetí (mimo jiné i na Radiu Proglas!), ale i vážné teologické výhrady. Já jsem si ji půjčil v rámci rodiny a za odpoledne přečetl - a moc se mi líbila. Možná k volným iterpretacím Bible musí člověk dozrát ... Vzpomínám,...

V dnešní předvánoční den připomenu pěkný, i když nějaký rok starý fotoblog z Betléma. Upozorňuji především na foto pahorku Herodium, jedné z mohutných staveb Heroda Velikého (mezi další patří Césarea Přímořská nebo Masada a samozřejmě již neexistující jeruzalémský chrám), jejíž součástí byl s největší pravděpodobností i Herodův hrob,...