Není Siloe jako Siloe

18.01.2024
V článku Poutnická cesta v Jeruzalémě ze dne 13. 8. 2019 jsem zveřejnil tuto fotografii a v popisce uvedl, že se jedná o rybník Siloe (viz např. Jan 9). Tento názor jsem převzal před rokem 2009 z časopisu Biblical Archaeology Rev. Byl to i názor širší vědcké komunity. Dokonce při své prvé návštěvě v Jeruzalémě jsem se oddělil od poutnické výpravy, abych během pátečního odpoledne 13. 11. 2009 (počátek šabatu) mohl vidět toto místo, protože naše výprava směřovala na bohoslužbu křížové cesty po Via Dolorosa.

V článku Ritual Purification and Bathing: The Location and Function of Siloam Pool and Solomon's Pool in Second Temple Period Jerusalem v časopise Atiqot 113 (2023) přichází jeho autor Nahshon Szanton s názorem, že Siloe je to místo, kam ústí tunel z doby prvního chrámu přivádějící vody pramene Gíchon (viz fota nížee). Tedy identifikaci Siloe vrací zpět na tradiční místo.

Naopak místo, které bylo po roce 2004 označováno za Siloe, je podle autora článku Šalomounův rybník (Birkat el-Ḥamra) (viz fota výše).

Na závěr jedna citace Války židovské od Josefa Flavia (kniha V., verš 145), kterou připomíná ve svém článku i Nahshon Szanton: Z druhé strany pak na západě počínajíc od téže věže vedla (hradba) přes místo zvané Béthsó    k bráně Essénských, potom se obrátila k jihu nad studnicí Silóam a odtud se otočila k východu k nádrži Šalomounově, a dosahujíc až k místu Oflás, spojovala se s východním sloupovím chrámového okrsku.