Petrův dům - v Kafarnaum nebo v Betsaidě?

13.01.2024
Na mapy.cz můžete vidět celkovou situaci: vlevo dole na pobřeží Galilejského jezera je Kafarnaum, vpravo uprostřed, též na pobřeží leží El-Araj jako pravděpodobné místo biblické rybářské osady Betsaida a severozápadně se nachází most silnice č. 87 přes Jordán.

Z místa vykopávek El-Araj nemám vlastní fotografie, ale můžu odkázat na volně přístupný článek Where Is the House of Saint Peter the Apostle? od Marka Dospěla.

Následující text je zpracován podle stejnojmenného článku R. Steven Notleye ve 4. čísle BAR roku 2023, str. 40-47. Přístup k článku je bohužel placený. Fotografie jsou mé z let 2012 a 2022.

Archeolog Mordechai Aviam a R. Steven Notley věřtí, že místo El-Araj na severním břehu Galilejského jezera poblíž ústí řeky Jordán, je biblická Betsaida, v Janově evangeliu připomínaná jako domov apoštolů Petra, Ondřeje a Filipa (1:44). Vykopávky v El-Araj odhalily velkou byzantskou baziliku a klášterní komplex postavený nad pozůstatky dřívější rybářské vesnice z římské éry z 1. století n. l. Podle židovského historika Josepha Flavia byla vesnice později rozšířena na římské město Bethsaida-Julias, které existovalo od 1. do 3. století (Starožitnosti 18,28).

Vykopávky v El-Araj potvrdily navíc spojení byzanské baziliky se svatým Petrem. Mozaika - řecky psaný medailonový nápis objevený v diakoniu kostela jmenuje místního dobrodince s prosbou o přímluvu za něj od "náčelníka apoštolů a strážce klíčů od nebe." V byzantských spisech titul "náčelník apoštolů" je vždy identifikován se sv. Petrem, zatímco  odkaz na Petra jako "strážce klíčů" jasně odpovídá Ježíšově slibu apoštolovi: "Dám ti klíče od nebeského království" (Matouš 16:19). Objevení prosby ke sv. Petru v bazilice v El-Araj by mělo odstranit jakékoli pochybnosti, že církev připomíná svědectví Jana 1:44 — domov Petra, Ondřeje a Filipa byl v Betsaidě. V příští archeologické sezóně plánují archeologové dokončení vyjmutí mozaik ve východní části kostelní apsidy, kde se zdá, že jsou pod kostelem ze šestého století pohřbeny dřívější stavby. Pokud by se tyto ruiny datovaly do římského období, mohly by patřit k domu, který raně křesťanská tradice spojovala s Petrovým domem.

ŠPATNÝ DŮM? Po průzkumech v 20. letech 20. století, které prováděl Gaudenzio Orfali, křesťanští poutníci navštěvují místo osmibokého kostela v Kafarnaum (nyní zakryté moderní železobetonovou stavbou). O něm některé středověké zprávy říkají, že byl postaven nad domem svatého Petra. Kostel se skládá ze dvou soustředných osmiúhelníků a je dlážděn krásnou mozaikou. Pod tímto kostelem z 5. století leží zbytky domovního kostela ze 4. století, který sám stojí na troskách vesnického domu z 1. století po Kr. Zdá se však, že architektonický styl kostela neodpovídá tolik potřebám poutníků, jako bazilika nalezena v El-Araj. Proto je bazilika v E-Araj lepší kandidát na kostel, kterým si byzantští křesťané připomínali Petrův dům v Betsaidě.