Berlingerova modlitebna v Terezíně

28.09.2022

ז״ל Ať je jeho památka požehnáním.

ע״ה  Ať je pokoj nad ní.

ה' ינקום דמם Ať Hospodin pomstí jejich krev.

Modliitebna vznikla pro potřeby věřících v ghettu Terezín v prostorách bývalého pohřebního ústavu. Autor výzdoby je německý rabín Artur Berlinger, který v této modlitebně sloužil věřícím. On i jeho manželka Berta zahynuli v Osvětimi.

Modlitebna byla objevena až počátkem 90. let minulého století. Její výzdoba velmi utrpěla během povodní v roce 2002. Přesto se na jejích stěnách zachovaly cenné citáty z Bible a židovské denní modlitby.

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים

Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, ve Svém lidu Izraele a v jeho modlitbě, a uveď znovu [jejich] bohoslužbu do síně Svého domu a přijmi s láskou zápalné oběti Izraele a jeho modlitbu, a ať je pro Tebe služba Tvého lidu Izraele stále zalíbením.
Kéž naše oči spatří Tvůj návrat na Cijon v milosrdenství. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, navracející Svou přítomnost na Cijon. (Amida, 17. požehnání "za bohoslužbu")

Sidur Zichron David Jisrael, Modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním překladem a komentářem (SIDUR), vydal Jiří Blažek, Praha 2021, str. 67/68

אנא שוב מחרונך
ורחם סגלה אשר בחרת

Tak Tě prosíme, odvrať Svůj hněv a smiluj se nad lidem, který Jsi Sobě vivolil. (Tachanun)

SIDUR, str. 83/84, první odstavec, poslední věta

אחינו כל בית ישראל ... אמן

Bratři naši, celý dome Izraele, jež jste uvrženi do zoufalství a poraženectví, kdekoliv jste, na moři nebo na zemi, ať Všudypřítomný se nad vámi smiluje a vyvede vás z zoufalství k úlevě, z temnot do světla, ze zatracení
k vykoupení, nyní rychle a brzy, a řekněme: Amen.
(Šacharit)

SIDUR, str. 91/92, poslední odstavec

דע לפני מי אתה עומד

Věz, před kým stojíš ... (Talmud, Berachot 28b:7)

Nápis vlevo

אם-אשכחך ירושלם תשכח ימיני

Žl 137:5 Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene.

Nápis vpravo

ובכל זאת שמך לא שכחנו
נא
אל תשכחנו

Ale nyní je nás tak málo z mnoha a přesto všechno jsme nezapomněli na Tvé jméno - tak Tě prosíme, nezapomeň ani Ty na nás. (Tachanun)

SIDUR, str. 83/84, třetí odstavec, poslední věta před antifonou

אל ארך אפים ומלא רחמים ... הצילנו

... neboť ty jsi Hospodin, náš Bůh, Bůh shovívavý a plný milosrdenství, učiň s námi podle Svého nezměrného milosrdenstvía spas nás pro Své Jméno. Slyš modlitbu, Králi náš, a zachraň nás z ruky našich nepřátel. Slyš naši modlitbu, Králi náš, a zachraň nás z každého soužení a zármutku. (Tachanun)

SIDUR, str. 79/80, třetí odstavec

Modlitebna se nachází v Terezíně ve dvoře domu v Dlouhé ulici č. 17.

Modlitebna na stránkách Památníku Terezín

Virtuální prohlídka modlitebny

Čerpal jsem též z publikace Ludmila Chládková, Modlitebna z doby Terezínského ghetta, Helena Oswaldová - Nakladatelství Oswald pro Památník Terezín, 2007.