Květná neděle 2012

01.04.2012

Dnes na Květnou neděli jsem byl v naší farnosti požádán ujmout se v dramatizovaných Markových pašijích role velekněze. A protože veleknězův part je pouze několik krátkých vět, přiznám se, že mi myšlenky utekly měsíc zpět do Jeruzaléma (1.3.2012). Dělal jsem si velké plány, kam se všude podívám, ale ve dnech mé letošní návštěvy v Jeruzalémě jen lilo, lilo a pak sněžilo. Přesto jsme stihli v rámci naší starozákonní pouti prohlédnout si Davidovo město a jeho podzemí (o tom snad někdy jindy), projít podzemním tunelem z místa vykopávek na bývalém parkovišti v blízkosti Davidova města do prostoru pod zbytky Robinsonova oblouku pod rohem bývalého chrámu a trochu se usušit v nedalekém Davidsonově centru. A tam jsem při prohlídce zahlédl nedávno objevený zlomek sarkofágu s nápisem "syn velekněze" - Ben HaKohen HaGadol. Nápis je velmi dobře čitelný a lze ho dešifrovat i s pouhými základními znalostmi hebrejských písmen.

V Markových pašijích velekněz promluvil třikrát:
"Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?" (Mk 14,60)
"Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?" (Mk 14,61)
a "Nač potřebujeme ještě svědky? Slyšeli jste rouhání. Co o tom soudíte?" (Mk 14,63-64; vše Český ekumenický překlad).
Nevíme, zda zobrazený kámen pochází z hrobu Kajfášova syna, či syna jiného velekněze z 1. století. Ale přesto: Víme, jaký byl důvěrný vztah mezi Ježíšem a jeho Otcem. Ježíš k Otci volá v dnešním evangeliu aramejsky "abba" (Mk 14,36). To sice neznamená tatínku, jak souhlasně tvrdí dnešní biblisté. Přesto to slovo vyjadřuje velmi intenzivní vztah. Jaký byl ale asi vztah mezi veleknězem a jeho synem? O tom náhrobní kámen mlčí ...