Digitalizace unikátních dokumentů univerzitní knihovny v Cambridge

05.06.2010

(University of Cambridge) Knihovna Univerzity v Cambridge oznámila významný projekt digitalizace, který je podpořen soukromým finančním darem ve výši jeden a půl milionu liber.
V rámci projektu mají být zpřístupněny veřejnosti takove skvosty, jako na 193 tisíc zlomků rukopisů z genízy káhirské synagógy či díky textovým variantám známý novozákonní Bézův kodex.

Pro biblickou archeologii je z hebrejských textů z káhirské synagógy nejzajímavější tak zvaný Damašský spis (CD). Jeho kritické vydání od Salomona Schechtera z roku 1910 nese název Fragments of Zadokite Works. Český překlad se nachází v knize Segert, S. a kol., Rukopisy od Mrtvého moře, Praha: OIKOYMENH, 2007, viz KNIHY). Tento spis je také někdy označován jako první rukopis od Mrtvého moře. V padesátých letech 20. století bylo v Kumránu objeveno k dosud známým a Schlechterem publikovaným dvěma textovým verzím tohoto spisu (CD-A a CD-B) dalších osm zlomků (4Q266-273, 5Q12 a 6Q15). Nové nálezy od Mrtvého moře upřesnily původ a určení tohoto - do té doby poněkud tajemného spisu.

Z mého pohledu má CD význam i pro teologii manželství, protože podobně jako Ježíš v Novém zákoně hájí jednotu a nerozlučitelnost manželství mimo jiné i citací Gn 1,27 "jako muže a ženu je stvořil", ale též netradičně ozvěnou Gn 7,9 "dva vešli do archy". Více v článku Magen Broshi, "What Jesus Learned from the Essenes, The Blessing of Poverty, the Bane of Divorce".

Jako ilustrační foto tentokrát volím obrázek 4. kumránské jeskyně, kde bylo objeveno šest zlomků Damašského spisu.

v