ADVENT

08.12.2018

Pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že jedním z nejzásadnějších adventních textů je začátek 40. kapitoly proroka Izajáše, především pak 3. verš:

Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinu!
Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!

Zajímavé, že ohlas tohoto textu nalezneme ve všech čtyřech evangeliích:

To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!'(Mt 3:3/Iz 40:3)

Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!' (Mk 1:3/Iz 40:3)

... jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží.' (Lk 3:4-6/Iz 40:3-5)

Řekl: "Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně - jak řekl prorok Izaiáš." (Jan 1:23/Iz 40:3)

Za povšimnutí stojí to, že v NZ textech se ztrácí paralelismus typický pro SZ básnické vyjadřování (na poušti/na pustině, cestu/silnici).

Ovšem Iz 40:3 považovali ve starověku za zásadní verš také esejci, či přesněji ti neznámí a tajemní, kteří po sobě zanechali "kumránkou knihovnu". A zatímco křesťané vztahují Izajášovo proroctví ústy Jana Křtitele a jeho mise u Jordánu k Ježíši a jeho příchodu (či příchodům), esejci se připravovali (alespoň ve své části) v uzavřeném společenství na poušti na Hospdinův příchod skrze studium a život podle Tóry.

Kromě velkého Izajášova svitku (jediná kompletně dochovaná biblická kniha mezi kumránskými spisy) verš cituje jeden z nejdůležitějších kumránských svitků Řád Jednoty. V 8. sloupci říká (1QS 8:14): jakož je psáno: "Na poušti připravte cestu * * * *, narovnejte v pustině silnici Bohu našemu." (překlad podle Stanislav Segert, Rukopisy od Mrtvého moře; upozorňuji na to, že jméno Hospodina je v textu nahrazeno "puntíky", což v kumránských svitcích není ojedinělé).

A tak jsme se postupně dostali od biblického textu k biblické archeologii.

Přeji všem pokojný ADVENT!