Scriptura Pragensis

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze

Dům U Zlatého jednorožce
Lázeňská 11, Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

Boží jméno, hebrejsky psané יהוה, vyslovované "Adonaj", česky Hospodin.
V hebrejské Bibli se vyskytuje 6007x (dle software Davar),
poprvé v Gn 2,4: V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe ...


Karlův most, sousoší Kalvárie s hebrejským nápisem (MAPA)

קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות
Iz 6,3: Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."

Sousoší Kalvárie - Wolf E. Brohn 1628

Doplnění této sochy o hebrejský nápis a vysvětlující texty
z roku 1698 je důsledkem nekorektního soudního řízení proti Eliáši Backoffenovi nařčenému ze zneuctění Svatého Kříže. Přidáním hebrejského nápisu se slovy proroka Izaiáše "Svatý, Svatý, Svatý je Hospodin zástupů," která mají
v židovské tradici význam mimořádně důležitého vyznání víry, tak měla být pokořena židovská komunita.

Hlavní město Praha 8. 3. 2000


Kostel Nejsvětější Trojice
U Trojice, Praha 5 - Smíchov (na Malostranském hřbitově) (MAPA)

- nad vstupem do kostela pod věží
SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ, HOSPODIN PÁN BŮH ZÁSTUPŮ.
Iz 6,3: Svatý, svatý, svatý Hospodin Pán Bůh Zástupů.
Nápis níže POJĎME A KLAŇME SE JEMU! (sr. Žl 95,6) není viditelný
z ulice, proto v souladu s našimi pravidly ho zmiňujeme jen okrajově.


Sousoší sv. Františka na Karlově mostě (MAPA)
Postaveno na paměť záchrany Františka Josefa I. před atentátem r. 1853. Anděl vpravo drží v rukou Evangeliář.

- vlevo
STEINEN
ENGELN HAT ER BEFOHLEN DICH ZU BESCHÜTZEN AUF ALLEN DEINEN WEGEN PSALM 90.11.
- vpravo
ANJELÚM SVÝM PŘIKÁZAL O TOBĚ ABY TĚ OSTŘÍHALI NA VŠECH CESTÁCH TVÝCH ŽALM 90.11.

Žl 91,11
(dle Septuaginty 90,11): On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.


Kostel sv. Václava
Štefánikova, Praha 5 - Smíchov (MAPA)

BEATI IMMACULATI IN VIA
Žl 119,1:
(Álef) Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.

BEATUS VIR QVI TIMET DOMINVM
Žl 112,1:
Haleluja. (Álef) Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, (Bét) jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!


Sloup Nejsvětější Trojice
Malostranské nám., Praha 1 (MAPA)

FONS VITAE
Žl 36,9 (36,10): Quoniam apud te est fons vitae: et in lumine tuo videbimus lumen. = U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
Př 13,14: Lex sapientis fons vitae, ut declinet a ruina mortis. = Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Př 14,27: Timor Domini fons vitae, ut declinet a ruina mortis. = Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Př 16,22: Fons vitae eruditio possidentis: doctrina stultorum fatuitas. = Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost.


Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Karlínské nám., Praha 8 (MAPA)

- portál vlevo
Gn 3,6:
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.


Mojžíš - František Bílek (1872-1941)
Pařížská ul., Praha 1 - Josefov v parčíku u Staronové synagogy (MAPA)

Gn 5,1: Toto je výčet rodopisu Adamova.

Mojžíš píše analogicky k hebrejskému אדם (Adam) písmena ADM.


Původně Betlémská kaple
Vilová 512/26, Praha 10 - Strašnice (MAPA)

Biblické místo Bét-el =  בית-אל, ČEP uvádí asi 65x, v dalších případech překládá jako dům Boží.

První výskyt je v Gn 12,8: Odtud táhl (Abram) dál na horu, která je východně od Bét-elu, a postavil svůj stan mezi Bét-elem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno.
Místo královské svatyně Severního království (Am 7,13).


Arcibiskupský seminář
Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (MAPA)

Ex 34,29: Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví
v rukou. ...

Mojžíš po pravé straně kopule drží v rukou desky Desatera
s číselným označením přikázání podle katolického způsobu
(I - III a IV - X), ale po "židovsku" má první desku vpravo a druhou vlevo.
Pokud Židé používají při zobrazení Desatera římské číslice, člení jej I - V a VI - X. Je ovšem dobré připomenout, že číslování přikázání je v různých tradicích různé, jen počet 10 je shodný.

... Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.

Mojžíš má naznačené ve vlasech "rohy" - ohlas Vulgaty:
Cumque descenderet Moyses de monte Sinai, tenebat duas tabulas testimonii, et ignorabat quod cornuta esset (byla orožená) facies sua ex consortio sermonis Domini.


Dům U modrého hroznu
Husova 227/15, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Nm 13,23: Přišli až k úvalu Eškólu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem,
dva ji museli nést na sochoru
, a několik granátových jablek a fíků.


Dům U železných dveří
Michalská 436/19, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Sd 16,3: Ale Samson ležel jen do půlnoci. O půlnoci vstal, vysadil křídla vrat městské brány s oběma veřejemi, vytrhl je i se závorou, vložil si je na ramena a vynesl je na vrchol hory ležící směrem k Chebrónu.


Dům U Samuela
Na Můstku 382/4, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

1 Sam 16,13: Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy.


Bývalý Klárův ústav slepců
Klárov 131/3, Praha 1 (MAPA)

Reliéf vyobrazuje Tóbiáše, otce Tóbita, matku Sáru a anděla Rafaela.
Tob 11,9 (verze dle Vulgaty): Tedy předběhl psík, kterýž s nimi byl na cestě, nejprv domů, a jako posel předběh ocasem vrtě radoval se.
Tob 11,13 (verze dle Vulgaty): Tedy vzav Tobiáš žluč rybí, pomazal oči otce svého.


Dům Granovských
Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Staroměstská renesanční obrázková Bible

Jdt 13,9-10: Nadto svalila jeho tělo z lůžka, sňala ze sloupů ochranný závěs a za malou chvíli vyšla ven. Holofernovu hlavu dala komorné, která ji hodila do svého vaku na jídlo. Pak vyšly obě dvě jako obvykle k modlitbě. Když však prošly táborem, obešly ono údolí, vystoupily na betúlskou horu a došly k branám města.

- vlevo "Adam a Eva"
Gn 3,6:
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
- vpravo "Kain a Ábel"
Gn 4,8: I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.

- vlevo "Abrahám a Izák"
viz výše
- vpravo "Josef a žena Potífarova"
Gn 39,7-8: Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: "Spi se mnou!" Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: "Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má."

- vlevo "Lotovy dcery"
Gn 19,8: Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům! Vešli přece do stínu mého přístřeší.
- vpravo "Abrahám a Izák"
Gn 22,12: A posel řekl: "Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna."

- vlevo "Samson a Dalíla"
Sdc 16,19: Ona ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila.
- vpravo "David a Bat-šeba"
2Sam 11,2: Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu.


Martinický palác
Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1 - Hradčany (MAPA)

Josef Egyptský

Gn 37,23: Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě.

Gn 39,7-8: Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: "Spi se mnou!" Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: "Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má."

Gn 41,14: Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho propustili z jámy. Oholil se, převlékl si plášť a přišel k faraónovi.


Kostel U Jákobova žebříku
U školské zahrady 1264/1, Praha 8 - Kobylisy (MAPA)

Gn 28,12: Měl (Jákob) sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje
k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.

Sbor CČE Praha 6 - Střešovice
nám. Před bateriemi 950/22 (MAPA)

Iz 55,6 (Kralický překlad): Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.