Scriptura Pragensis

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze

Kostel sv. Šimona a Judy
U Milosrdných, Praha 1 (MAPA)

- nad bočním vchodem
DILIGES DEVM EX TOTOCORDE TVO ET PROXIMVM SICVT TE IPSUM
Lk 10,27: Ille respondens dixit: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus virtutibus tuis, et ex omni mente tua: et proximum tuum sicut teipsum.
On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního jako sám sebe.'"


ZŠ Curieových
nám. Curieových 886/2, Praha 1  - Staré Město (MAPA)

- nároží nám. Curieových a ulice Dušní
Mk 10,16: (Ježíš) Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.


Kostel sv. Ludmily
nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

- rozetové okno - západní průčelí, alegorické zobrazení čtyř evangelií
dle Zj 3,7: První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu.
Každá z bytostí nese svitek s nápisem:
-- vlevo nahoře ("člověk") LIBER GENERATIONIS  IE
Mt 1,1: Liber generationis Iesu Christi filii David, filii Abraham. = Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
-- vpravo nahoře ("orel") IN PRINCIP
Jan 1,1: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. = Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
-- vlevo dole ("lev") INITIUM
Mk 1,1: Initium Evangelii Iesu Christi, Filii Dei. = Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.
-- vpravo dole ("býk") QUONIAM
Lk 1,1: Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quae in nobis completae sunt, rerum: = I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily,


Sousoší sv. Jana Křtitele
Maltézské nám.
Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

- na štítech, které nesou andělé

Inter natos mulierum non surrexit maior Ioanne Baptista.
Mezy syny ženskými nepowstal wietší nad Jána Krztitele. (můj přepis)
Unter allen die von Weibern geboren seund, ist nit aufgestanden, der größer sei denn Joannes der Täuffer. (můj přepis)

Mt 11,11: Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel;
avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.

- reliéf vlevo
Lk 1,40 (Maria) Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Na reliéfu rozenáme Marii a Alžbětu, nad vchodem kněze Zachariáše - a za Marií je kdo? Josef? nějaký služebník?

- vlastní socha Jana Křtitele
Jan 1, 29 a 36: Hle beránek Boží.
Mt 3,4: Šat z velbloudí srsti. (sr. Mk 1,6)

- reliéf vpravo
Mk 6,27:
Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, sťal Jana v žaláři.
(sr. Mt 14,10: A dal Jana v žaláři stít.)


Kostel sv. Michaela
Pod Vyšehradem, Praha 4 - Podolí (MAPA)

- vstupní portál
PANE ZŮSTAŇ S NÁMI
Lk 24,29:
Oni však ho začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi.


Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů
Opatství Emauzy
Vyšehradská 49, Praha 2

- portál bočního vchodu, severní strana (MAPA)
MANE NOBISCVM DOMINE

Lk 24,29:
Et coegerunt illum, dicentes: Mane nobiscum, quoniam advesperascit, et inclinata est iam dies. Et intravit cum illis. = Oni však ho začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi.

- portál hlavního vchodu kostela (MAPA)
EGO SVM OSTIVM
Jan 10,9: Ego sum ostium. Ego sum ostium. Per me si quis introierit, salvabitur: et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet. = Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
Zj 1,8; 21,6; 22,13: Já jsem Alfa i Omega.


Kostel Sacré Coeur (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova)
Holečkova 31, Praha 5 (MAPA)

Mt 11,28: VENITE AD ME OMNES QUI LABORATIS ET ONERATI ESTIS = Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny.
Mt 11,30:  IUGUM E(nim) MEUM SUAVE (est) ET ONUS MEUM LEVE (est). = Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.


Kaple Panny Marie Bolestné
Zbraslavská, Praha 5 - Barrandov (MAPA)

AVE MARIA GRATIA PLENA
Lk 1,28: Et ingressus Angelus ad eam dixit: Ave gratia plena: Dominus tecum: Benedicta tu in mulieribus. = Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou."
Zj 1,8; 21,6; 22,13: Já jsem Alfa i Omega.
XP (chí ró) = χριστος = Kristus


Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Karlínské nám., Praha 8 (MAPA)

- portál vpravo
Lk 1,35:
  Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží."


Náprstkovo muzeum
Betlémské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Lk 1,35: Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží."


Dům U Voříkovských
Liliová 219/5, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Mt 2,14: Ještě tu noc tedy (Josef) vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta.
Představa Egypta z počátku 19. stol. vyjádřená pyramidou.


- portál hlavního vchodu kostela
Mt 16,19: Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš (rozvážeš) na zemi, bude odmítnuto (rozvázáno) v nebi, a co přijmeš (svážeš) na zemi, bude přijato (svázáno) v nebi.

- výzdoba vrchní části štítu fary
VÍRA - NADĚJE - LÁSKA
1Kor 13,13: A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.


Kostel sv. Jiří
Hloubětínská, Praha 9 - Hloubětín (MAPA)

POKOJ VÁM
Jan 20,19:
Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám."
Též Jan 20, 21 a 26


Dům U Zlaté studně
U Zlaté studně 166/4, Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

DEUS EST SPIRITUS
Jan 4,24:
Deus est spiritus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare. = Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.


Kostel svatého Remigia
Cukrovarská ul., Praha-Čakovice (MAPA)

Zj 5,9: A zpívali novou píseň (Beránkovi): "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras."


Strahovské nádvoří, Praha 1 - Strahov

- Strahovské nádvoří (MAPA)
ECCE HOMO (sochařské ztvárnění)
Jan 19,5:
Exivit ergo Iesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum: Et dicit eis: Ecce homo. = Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!"

- Bazilika Nanebevzetí P. Marie (MAPA)
VIDI SUPRA MONTEM SION AGNUM
Zj 14,1: Et vidi: et ecce Agnus stabat supra montem Sion, et cum eo centum quadraginta quattuor millia habentes nomen eius, et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis. = A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.


Evangelický kostel
Korunní 1440/60, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

KRISTUS ŽIVOT NÁŠ. KOL. 4.3.
Kol 3,4 (Kralická):
Když se pak ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy ukážete se s ním v slávě.
ČEP (a také NA 27) má "Kristus, život váš."


Evangelický kostel
Na betonce 668/14, Praha - Radotín (MAPA)

MY KÁŽEME KRISTA.
1 Kor 1,23:
Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství.


Sbor ČCE Praha 5 - Smíchov
Na Doubkové 8/2040 (MAPA)
SLOVO PÁNĚ ZŮSTÁVÁ NA VĚKY. 1 PETR 1,25.
1Petr 1,25 (Kralická):
Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.
V ČEP je tento citát v 1Petr 1,24.