Hebrejská písma

Scriptura Pragensis

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze

Bývalá židovská škola
Jáchymova 3, Praha 1 - Josefov (MAPA)

לתורה ולתפילה. יגדיל תורה ויאדיר
Pro Tóru a modlitbu. Tóru vyvýšenou a velebenou.
Druhá část nápisu odkazuje na verš
יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

Iz 42,21: Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon (doslova Tóru).


Nový židovský hřbitov - vstupní brána a obřadní síň
Izraelská 1, Praha 3 (MAPA)

- vstupní brána Nového židovského hřbitova
עפר אתה ואל עפר תשוב
Gn 3,19: V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se obrátíš.

- jižní štít obřadní síně Nového židovského hřbitova
טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו
Kaz 7,1:
Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.

- západní štít obřadní síně Nového židovského hřbitova
pohled z ulice Jana Želivského (MAPA)
והוא רחום יכפר עון ולא ישחית
Žl 78,38:
Ale on se slitovával, zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze, často odvrátil svůj hněv a nedal zcela procitnout svému rozhořčení.

- severní štít obřadní síně Nového židovského hřbitova
pohled z ulice Jana Želivského (MAPA)
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
Lv 16,30: V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti.

Nápis na východním štítu (Žl 91, 11) není z ulice Izraelské přes stromy vidět, a proto ho zde neuvádíme.


Vlevo Klausová synagoga, vpravo Nová obřadní síň
Ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)

- schodiště Nové obřadní síně
עפר אתה ואל עפר תשוב
Gn 3,19:
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.Prach jsi a v prach se obrátíš.

- vlevo
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם
Ez 36,25: Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.
- vpravo
יבוא שלום ינוחו על משכבותם
Iz 57,2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou (cestou). Odpočine na svém loži.

- nad vchodem do Klausové synagogy
זה השער ליי צדיקים יבאו בו

Žl 118,20: Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.


Jubilejní synagoga
Jeruzalémská 7, Praha 1 (MAPA)
- průčelí
זה השער ליי צדיקים יבאו בו
Žl 118,20: Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.

- vchod do Jubilejní synagogy
NEMÁME-LI VŠICHNI JEDNOHO OTCE?
ZDAŽ NÁS NESTVOŘIL JEDEN BŮH?
הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו
HABEN WIR NICHT ALLE EINEN VATTER?
HAT NICHT EIN GOTT UNS GESCHAFFEN?
Mal 2,10: Což nemáme my všichni jednoho Otce?
Což nás nestvořil jediný Bůh?

Český a německý text byl vrácen na původní místo teprve nedávno v roce 2019. Zde je rok 2007.


Smíchovská synagoga
nároží ulic Stroupežnického a Plzeňská, Praha 5 (MAPA)

MÍR A ZDAR DALEKÉMU I BLÍZKÉMU
Iz 57,19:
Stvořím ovoce rtů. Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej.

לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה לפק
Zach 4,6:
Nato mi řekl: "Toto je slovo Hospodinovo
k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů."


Na památku středověkého židovského hřbitova
nároží Purkyňovy a Charvátovy ulice, Praha 1 (MAPA)
 .ת.נ.צ.ב.ה = tanceva = akrostich hebrejských slov 
והיתה נפש (אדני) צרורה בצרור החיים (את יהוה אלהיך)
1Sam 25,29: Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, ať je život (mého pána) pojat do svazku živých (u Hospodina, tvého Boha). Ale život tvých nepřátel ať vloží do praku a odmrští.
Běžně se tanceva uvádí na židovských náhrobcích.


Bývalá synagoga Uhříněves
Přátelství 79/83 (MAPA)

VRAŤ NÁS, VĚČNÝ, K SOBĚ A MY SE VRÁTÍME,
OBNOV NAŠE DNY JAKO ZA STARODÁVNA
PLÁČ JERAMIAŠŮV, 5:21
השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם
BRING US BACK TO YOU, ETERNAL ONE, AND WE SHALL RETURN, RENEW OUR DAYS AS OF OLD
LAMENTATIONS 5:21
Pláč 5,21: Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých.


Brána nenávratna
Památník ticha, dříve nádraží Praha - Bubny (MAPA)

Gn 28,12: Měl (Jákob) sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje
k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.


DESATERO Ex 20 / Dt 5

Synagoga Smíchov (jižní strana)
pohled z ulice Stroupežnického (MAPA)

Synagoga Libeň
Zenklova 601/20, Praha 8 (MAPA)
Desatero nad vstupen (západní strana)

 6. Nezabiješ לא תרצח
7. Nezcizoložíš לא תנאף
8. Nepokradeš לא תגנב
9. Nevydáš לא תענה
10. Nebudeš dychtit לא תחמד

1. Já (jsem) אנכי
2. Nebudeš mít לא יהיה
3. Nezneužiješ לא תשא
4. Pamatuj זכור (את)
5. Cti כבד (את)

Klausová synagoga
U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)


Hebrejská písma