Scriptura Pragensis 2

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze

zpět

Karlův most, sousoší Kalvárie s hebrejským nápisem (MAPA)

Iz 6,3: Svatý, svatý, svatý je Hospodin Zástupů.
קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות

Sousoší Kalvárie - Wolf E. Brohn 1628

Doplnění této sochy o hebrejský nápis a vysvětlující texty z roku 1698 je důsledkem nekorektního soudního řízení proti Eliáši Backoffenovi nařčenému ze zneuctění Svatého Kříže. Přidáním hebrejského nápisu se slovy proroka Izaiáše "Svatý, Svatý, Svatý je Hospodin zástupů," která mají v židovské tradici význam mimořádně důležitého vyznání víry, tak měla být pokořena židovská komunita.

Hlavní město Praha 8. 3. 2000


Kostel Nejsvětější Trojice
U Trojice, Praha 5 - Smíchov (na Malostranském hřbitově) (MAPA)

Nad vstupem do kostela pod věží -
Iz 6,3: Svatý, svatý, svatý Hospodin Pán Bůh Zástupů. (hebrejský text má "... svatý Hospodin Zástupů")
Nápis níže Pojďme a klaňme se jemu (sr. Žl 95,6) není viditelný z ulice, proto v souladu s našimi pravidly ho zmiňujeme jen okrajově.


Na památku středověkého židovského hřbitova
nároží Purkyňovy a Charvátovy ulice, Praha 1 (MAPA)
tanceva = .ת.נ.צ.ב.ה = akrostich hebrejských slov
1Sam 25,29: Ať je život (mého pána) pojat do svazku živých (u Hospodina, tvého Boha).
והיתה נפש (אדני) צרורה בצרור החיים (את יהוה אלהיך)
Běžně se tanceva uvádí na židovských náhrobcích


Bývalá synagoga Uhříněves
Přátelství 79/83 (MAPA)

Pláč 5,21: Vrať nás, Věčný, k sobě a my se vrátíme, obnov naše dny jako za starodávna.
(ČEP: Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých.)
השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם


Sousoší sv. Františka na Karlově mostě (MAPA)
Postaveno na paměť záchrany Františka Josefa I. před atentátem r. 1853. Anděl vpravo drží v rukou Evangeliář.

Žl 91,11 (dle Septuaginty 90,11) vlevo německy, v pravo česky;
ČEP má On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.


Kostel sv. Václava
Štefánikova, Praha 5 - Smíchov (MAPA)

Žl 119,1: Beati immaculati in via. =  Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život.

Žl 112,1: Beatus vir qui timet Dominum. =  Blaze muži, jenž se bojí Hospodina.


Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Karlínské nám., Praha 8 (MAPA)

Gn 3,6: Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy
z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní,
a on též jedl.

Lk 1,35:  Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží."


Bývalý Klárův ústav slepců
Klárov 131/3, Praha 1 (MAPA)
Reliéf vyobrazuje Tóbiáše, otce Tóbita, matku Sáru a anděla Rafaela.
Tob 11,9 (verze dle Vulgaty): Tedy předběhl psík, kterýž s nimi byl na cestě, nejprv domů, a jako posel předběh ocasem vrtě radoval se.
Tob 11,13 (verze dle Vulgaty): Tedy vzav Tobiáš žluč rybí, pomazal oči otce svého.


Dům U modrého hroznu
Husova 227/15, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Nm 13,23: Přišli až k úvalu Eškólu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem, dva ji museli nést na sochoru.


Dům U železných dveří
Michalská 436/19, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Sd 16,3: Ale Samson ... vysadil křídla vrat městské brány s oběma veřejemi, vytrhl je i se závorou, vložil si je na ramena a vynesl je na vrchol hory ležící směrem k Chebrónu.


Dům U Samuela
Na Můstku 382/4, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

1 Sam 16,13: Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho (uprostřed jeho bratrů. ...)
Míněno Davida na krále.


Mojžíš - František Bílek (1872-1941)
Pařížská ul., Praha 1 - Josefov v parčíku u Staronové synagogy (MAPA)

Gn 5,1: Toto je výčet rodopisu Adamova.

Mojžíš píše analogicky k hebrejskému אדם (Adam) písmena ADM.


Arcibiskupský seminář
Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (MAPA)

Ex 34,29 Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví
v rukou. ...

Mojžíš po pravé straně kopule drží v rukou desky Desatera s číselným označením přikázání podle katolického způsobu (I. - III. a IV. - X.), ale po "židovsku" má první desku vpravo a druhou vlevo.
Pokud Židé používají při zobrazení Desatera římské číslice, člení jej I. - V. a VI. - X. Je ovšem dobré připomenout, že číslování přikázání je v různých tradicích různé, jen počet 10 je shodný.

... Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.

Mojžíš má naznačené ve vlasech "rohy" - ohlas Vulgaty - ta má "byla orožená".

Často bývá na synagogách Desatero Ex 20 / Dt 5 znázorněno počátečními slovy jednotlivých přikázání:

 6. Nezabiješ לא תרצח
7. Nezcizoložíš לא תנאף
8. Nepokradeš לא תגנב
9. Nevydáš לא תענה
10. Nebudeš dychtit לא תחמד

Synagoga Smíchov (jižní strana)
pohled z ulice Stroupežnického (MAPA)

1. Já (jsem) אנכי
2. Nebudeš mít לא יהיה
3. Nezneužiješ לא תשא
4. Pamatuj זכור (את)
5. Cti כבד (את)

Synagoga Libeň
Zenklova 601/20, Praha 8 (MAPA)
Desatero nad vstupen (západní strana)


Sbor CČE Praha 6 - Střešovice
nám. Před bateriemi 950/22 (MAPA)

Iz 55,6 (Kralický překlad): Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.