Scriptura Pragensis (2)

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze

zpět

Karlův most, sousoší Kalvárie s hebrejským nápisem.

Iz 6,3: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů.
קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות

Na památku středověkého židovského hřbitova
nároží Purkyňovy a Charvátovy ulice, Praha 1
tanceva
= .ת.נ.צ.ב.ה = akrostich hebrejských slov
1Sam 25,29: Ať je život (mého pána) pojat do svazku živých (u Hospodina, tvého Boha).
והיתה נפש (אדני) צרורה בצרור החיים (את יהוה אלהיך)
Běžně se tanceva uvádí na židovských náhrobcích

Bývalá synagoga Uhříněves
Přátelství 79/83 (bus Nové náměstí)

Pláč 5,21: Vrať nás, Věčný, k sobě a my se vrátíme, obnov naše dny jako za starodávna.
(ČEP: Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých.)
השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם


Sousoší sv. Františka na Karlově mostě. Postaveno na paměť záchrany Františka Josefa I. před atentátem r. 1853. Anděl vpravo drží v rukou Evangeliář.

Žl 91,11 (dle Septuaginty 90,11) vlevo německy, v pravo česky.


Bývalý Klárův ústav slepců
Klárov 131/3, Praha 1 (metro A a tram Malostranská)
Reliéf vyobrazuje Tóbiáše, otce Tóbita, matku Sáru a anděla Rafaela.
Tob 11,9 (verze dle Vulgaty): Tedy předběhl psík, kterýž s nimi byl na cestě, nejprv domů, a jako posel předběh ocasem vrtě radoval se.
Tob 11,13 (verze dle Vulgaty): Tedy vzav Tobiáš žluč rybí, pomazal oči otce svého.


Dům U modrého hroznu
Husova 227/15, Praha 1 - Staré Město
Nm 13,23: Přišli až k úvalu Eškólu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem, dva ji museli nést na sochoru.


Mojžíš - František Bílek (1872-1941)
Pařížská ul., Praha 1 - Josefov v parčíku u Staronové synagogy

Gn 5,1: Toto je výčet rodopisu Adamova.

Mojžíš píše analogicky k hebrejskému אדם (Adam) písmena ADM.


Arcibiskupský seminář
Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice

Ex 34,29 Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví
v rukou. ...

Mojžíš po pravé straně kopule drží v rukou desky Desatera s číselným označením přikázání podle katolického způsobu (I. - III. a IV. - X.), ale po "židovsku" má první desku vpravo a druhou vlevo.
Pokud Židé používají při zobrazení Desatera římské číslice, člení jej I. - V. a VI. - X. Je ovšem dobré připomenout, že číslování přikázání je v různých tradicích různé, jen počet 10 je shodný.

... Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.

Mojžíš má naznačené ve vlasech "rohy" - ohlas Vulgaty - ta má "byla orožená".

Často bývá na synagogách Desatero Ex 20 / Dt 5 znázorněno počátečními slovy jednotlivých přikázání:

 6. Nezabiješ לא תרצח 
7. Nezcizoložíš לא תנאף
8. Nepokradeš לא תגנב
9. Nevydáš לא תענה
10. Nebudeš dychtit לא תחמד

Synagoga Smíchov (jižní strana)
pohled z ulice Stroupežnického

 1. Já (jsem) אנכי
2. Nebudeš mít לא יהיה
3. Nezneužiješ לא תשא
4. Pamatuj זכור (את)
5. Cti כבד (את)

Synagoga Libeň
Zenklova 601/20, Praha 8
Desatero nad vstupen (západní strana)


Sbor CČE Praha 6 - Střešovice
nám. Před bateriemi 950/22

Iz 55,6 (Kralický překlad): Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.